Connect with us

REAL ESTATE

Ξεπέρασε τα 130 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties – Σε ποιά projects εστιάζει

Newsroom

Published

on

Οι πολυτελείς κατοικίες της Orilina Properties στο Ελληνικό - Πηγή: Orilina Properties
Οι πολυτελείς κατοικίες της Orilina Properties στο Ελληνικό - Πηγή: Orilina Properties

Ξεπέρασε τα 130 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties το Α’ εξάμηνο του 2023 ενώ προχωρά σταθερά στην υλοποίηση των έργων που εστιάζει.

Συγκεκριμένα, έως το τέλος του 2023 θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση του μεγάλου έργου στο Ελληνικό (με τις ιδιωτικές κατοικίες και τη Λέσχη), ενώ προετοιμάζει και η είσοδος στο Χρηματιστήριο.

Οι νέες επενδύσεις & το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Στις 30.06.2023, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρείας, περιλάμβανε 13 ακίνητα καθώς και 80% της εταιρείας «ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία από 24.06.2022 ανήκει στον Όμιλο και ενοποιείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνολικά, την 30.06.2023, ο Όμιλος διέθετε 16 ακίνητα, από τα οποία 15 είναι επενδυτικά ακίνητα, ενώ ένα ιδιοχρησιμοποιείται.

Οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων και η αξία κτήσης των ακινήτων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποθέματα του Ομίλου, όπως υπολογίστηκαν βάσει των εκθέσεων από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σημείωσαν αύξηση στο 2023, με τη συνολική τους αξία την 30.06.2023 να φτάνει τις 130.638 χιλιάδες ευρώ, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε 122.961 χιλιάδες ευρώ.

Ο Όμιλος, στα πλαίσια αξιολόγησης ενδεχόμενης απομείωσης, προέβη σε εκτίμηση της εύλογης αξίας και του ακινήτου που ιδιοχρησιμοποιείται, η οποία την 30.06.2023 ανέρχεται σε 1.550 χιλιάδες ευρώ, όπου η αξία κόστους στα βιβλία την ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε 1.544 χιλιάδες ευρώ.

Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί την υψηλή εισπραξιμότητα των μισθωμάτων με πολύ μικρό ποσοστό επισφαλειών, γεγονός που χαρακτηρίζει την ποιότητα των κερδών του ως υψηλή.

Όσον αφορά την επένδυση στο Ελληνικό, το 2023 έλαβαν χώρα οι εξής συναλλαγές:

– Στις 19.06.2023 η Εταιρεία αγόρασε δικαίωμα επιφανείας επί οικοπέδου 22.795 τμ στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με τίμημα 24.071 χιλιάδες ευρώ. (στο ακίνητο θα κατασκευασθούν οι πολυτελείς κατοικίες)

– Στις 12.07.2023 η Εταιρεία αγόρασε δικαίωμα επιφανείας επι οικοπέδου 24.553 τμ στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με τίμημα 2.038 χιλιάδες ευρώ (στο ακίνητο θα κατασκευασθεί η ιδιωτική λέσχη)

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου

Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου την 30.06.2023, ανήλθαν σε 3.000 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 2.730 χιλιάδες ευρώ) και για την Εταιρεία σε 3.000 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 2.302 χιλιάδες ευρώ), σημαντικά αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων για το Α’ εξάμηνο του 2023 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Orilina Properties και της Οριλίνα ΑΕ (απορροφήθηκε μέσω συγχώνευσης τον Οκτώβριο 2022). Ως εκ τούτου, για την Εταιρεία τα οικονομικά μεγέθη για την τρέχουσα περίοδο δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την προηγούμενη περίοδο.

Συγκεκριμένα, στην συγκριτική περίοδο του Α’ Εξαμήνου 2022, στην εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων, η γραμμή «Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων» δεν περιλαμβάνει ποσό 430 χιλιάδες ευρώ σχετικό με μισθώματα που εισέπραξε η Οριλίνα ΑΕ κατά την περίοδο αυτή.

Το κέρδος από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου στην εύλογη αξία τους την 30.06.2023 ανήλθε σε 2.189 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022 2.063 χιλιάδες ευρώ), ενώ της Εταιρείας σε 2.062 χιλιάδες ευρώ, (Α’ Εξάμηνο 2022: 1.745 χιλιάδες ευρώ).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο μέχρι 30.06.2023 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 4.200 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 4.705 χιλιάδες ευρώ), ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη ύψους 4.117 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 3.351 χιλιάδες ευρώ).

Ο φόρος επενδύσεων του Ομίλου για την περίοδο από 01.01.2023-30.06.2023 ανήλθε σε 276 χιλιάδες ευρώ, (Α’ Εξάμηνο 2022: 60 χιλιάδες ευρώ), διαμορφώνοντας τα Καθαρά Κέρδη σε 3.831 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 4.600 χιλιάδες ευρώ). Αντίστοιχα, για την Εταιρεία ο φόρος ανήλθε σε 259 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 50 χιλιάδες ευρώ), διαμορφώνοντας τα Καθαρά Κέρδη σε 3.764 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 3.257 χιλιάδες ευρώ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2023 ανήλθαν σε 6.933 χιλιάδες ευρώ και 6.298 χιλιάδες ευρώ έναντι 20.764 χιλιάδων ευρώ και 20.610 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα την 31.12.2022.

Στις 14.12.2022 η Εταιρεία, , σύνηψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 50.000 χιλ., επταετούς διάρκειας. Στις 7.06.2023 η Εταιρεία προχώρησε στην 1η έκδοση ποσού 7.500 χιλιάδων ευρώ.

Εξελίξεις & προοπτικές για το 2023

Το 2023 σηματοδοτήθηκε από έντονες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών ενέργειας και τροφίμων, η οποία οδήγησε και σε σημαντική αύξηση των επιτοκίων. Ενθαρρυντικό για την τοπική κτηματαγορά είναι ότι η Ελλάδα, παρά το διεθνώς ασταθές περιβάλλον και την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αναταραχή, φαίνεται πως επιτυγχάνει 2,2% ανάπτυξη του Α.Ε.Π. (σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ).

Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές κτηματαγορές, το ενδιαφέρον για Ελληνικά ακίνητα καταγράφεται ζωηρό, τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές.

Τα ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας των ποιοτικών εμπορικών ακινήτων που επικρατούν στην αγορά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δεν αναμένεται να πληγούν μέσα στο τρέχον έτος. Αξιοσημείωτη είναι η αγοραστική ζήτηση για οικιστικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και εισοδημάτων, η οποία μάλιστα με την πάροδο των μηνών δείχνει να ισχυροποιείται περαιτέρω και να κορυφώνεται στα νότια προάστια. Για το προϊόν αυτό καταγράφονται στην αγορά προπωλήσεις (πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής) και οι διαφαινόμενες ευνοϊκές τάσεις αύξησης της τιμής πώλησης ανά τ.μ. επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την στρατηγική απόφαση της Εταιρείας να επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα μέσω της ανάπτυξης στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού.

Τα καταστήματα τροφίμων και ο γραφειακός τομέας, που αποτελούν το βασικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, επιδεικνύουν αξιοσημείωτα επίπεδα αντοχών σε όρους μισθωτικών αξιών και επενδυτικών αποδόσεων, κάτι που αντικατοπτρίζεται θετικά στα αποτελέσματα αναπροσαρμογής επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες. Τα ακίνητα της Εταιρείας είναι στην παρούσα φάση κατά 93% μισθωμένα και δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις στις εισπράξεις μισθωμάτων. Οι πληθωριστικές πιέσεις λειτούργησαν θετικά στην απόδοση του χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα μισθωτήρια παρέχουν πληθωριστική κάλυψη. Ο ετησιοποιημένος ρυθμός απόδοσης διαμορφώθηκε στο 7%.

Τα ετήσια προγράμματα επισκευών, συντηρήσεων και ενεργειακών αναβαθμίσεων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας συνεχίστηκαν αδιάλειπτα κατά το τρέχον έτος παρά την επιβάρυνση των πληθωριστικών πιέσεων στα λειτουργικά έξοδα.

Το επίπεδο χρηματοοικονομικής μόχλευσης παραμένει χαμηλό, αφού έχουν έως σήμερα αντληθεί μόνο 7,5 εκατ τραπεζικού δανεισμού. Αν και εντός του έτους προβλέπεται η άντληση επιπρόσθετου ποσού, από το διαθέσιμο και σε ισχύ ομολογιακό δάνειο, οι δείκτες δανειακών υποχρεώσεων θα κυμανθούν σε συντηρητικά επίπεδα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες στον κλάδο.

Η Orilina Properties αναλύει κάθε νέο στοιχείο, τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, προκειμένου να αναδιαμορφώνει καταλλήλως τα επενδυτικά της σχέδια και να επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματική της στρατηγική όταν αυτό απαιτείται. Κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων σε αυτή νέων εγχειρημάτων, λαμβάνονται υπόψιν όλα τα ταχέως εξελισσόμενα δεδομένα.

Για το εναπομένον διάστημα του τρέχοντος έτους, επενδυτικά η Εταιρεία πρόκειται να εστιάσει στις δύο αναπτύξεις της στην περιοχή του Ελληνικού, δηλαδή το οικιστικό συγκρότημα και την ιδιωτική λέσχη.

Οι οικοδομικές άδειες και για τις δύο αυτές επενδύσεις αναμένονται να εκδοθούν εντός τους 2023.

Σημειώνεται πως στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον Ν. 2778/1999, η Εταιρεία θα προχωρήσει εντός του Β’ Εξαμήνου 2023 στην εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από Ελληνικό… Θεσσαλονίκη – Πού θα γίνουν οι 2 νέες μεγάλες επενδύσεις retail & logistics της Orilina Properties

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Κατοικία - Designed by Canva Pro
REAL ESTATE1 ώρα ago

12.500 διαμερίσματα θα βγουν στην αγορά με το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω – νοικιάζω»

Glamping Voula - Πηγή: Grivalia Hospitality
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ώρες ago

Ανοίγει το 91 Athens Riviera, το πρώτο υβριδικό Private Members Club & Glamping στην Ελλάδα, στη Βούλα

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ7 ώρες ago

«Στα σκαριά» νέο ξενοδοχείο στην Κορινθία – Δείτε σε ποιά περιοχή

REAL ESTATE19 ώρες ago

Πώς προχωρά η απορρόφηση της Intercontinental International από την BriQ Properties

Πηγή: Forbes Global Properties
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ24 ώρες ago

Επεκτείνεται και στην Ελλάδα η Forbes Global Properties

Ο CEO της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης - Πηγή: Trade Estates
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Με αυξημένα έσοδα και κέρδη μπήκε το 2024 για την Trade Estates – Οι νέες επενδύσεις & τα openings

Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Προχωρά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο η Noval Property – Πώς θα γίνει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 43,5 εκατ. ευρώ

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 ημέρα ago

Mega ακίνητο γραφείων στην Αθήνα αναζητά η ΔΥΠΑ – Ποιές οι προδιαγραφές του ακινήτου

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Τι σημαίνει PropTech και ποιός ο ρόλος του στην αγορά real estate

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

“Στα σκαριά” νέο ξενοδοχείο στο Ηράκλειο – Δείτε πού

Στο εργοτάξιο του έργου για τα νέα "πράσινα" γραφεία του ΤΕΕ στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ7 ημέρες ago

[ΦΩΤΟ] Ξεκίνησε η κατασκευή της μεγάλης επένδυσης γραφείων του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος της Dimand

Το νέο υπερπολυτελές glamping της Grivalia Hospitality στη Βούλα - Πηγή: Grivalia Hospitality
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Ολοκληρώνεται και ανοίγει η τουριστική επένδυση 91 Athens Riviera στη Βούλα

To Porto Carras - Πηγή: Porto Carras
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Στα “χέρια” της Τεχνικής Ολυμπιακής το πόρισμα της KPMG για το τελικό τίμημα αγοραπωλησίας του ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Τι σημαίνει PropTech και ποιός ο ρόλος του στην αγορά real estate

Κατοικία - Designed by Canva Pro
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

Νέα “χρυσή εποχή” για την αγορά κατοικίας στην Αττική – Στο επίκεντρο η Αθηναϊκή Ριβιέρα

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

Αυξήθηκαν τα έσοδα της Premia Properties το 2024 – Ποιές νέες επενδύσεις σε ακίνητα προωθεί

Ydor Hotel & Spa - Πηγή: Everty
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Τα δύο ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Κέα εξαγόρασε η Everty

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Επιστρέφει στην Ευρώπη η Ace Hotel με το πρώτο ξενοδοχείο της στη Γλυφάδα

Πηγή: WEALTHAVENUE
RESIDENTIAL4 ημέρες ago

Σε εξέλιξη 3 οικιστικές επενδύσεις από την Wealth Avenue σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η έκταση στο πρώην εργοτάξιο της Γέφυρας Ρίου - Αντιρρίου - Φωτό: ΤΑΙΠΕΔ
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Ξεκινά η αξιοποίηση του πρώην εργοταξιακού χώρου στο Ρίo – Αντίρριο

Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE1 ημέρα ago

Προχωρά την εισαγωγή στο Χρηματιστήριο η Noval Property – Πώς θα γίνει η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου των 43,5 εκατ. ευρώ

Πηγή: North Star Entertainment / ΜΠΕ / ASPA KST
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 εβδομάδες ago

[VIDEO – ΦΩΤΟ] Ξεκινά έως τέλος του 2024 η μεγάλη τουριστική επένδυση Voria στο Μαρούσι – Πώς θα μετεγκατασταθεί εκεί το Καζίνο της Πάρνηθας

Piraeus Tower. ο νέος Πύργος του Πειραιά – Πηγή: ypodomes.com
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε τον νέο Piraeus Tower από μέσα λίγο πριν την ολοκλήρωση του

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 μήνες ago

Προς ολοκλήρωση η επένδυση μετατροπής του Athens Heart στην Πειραιώς σε “στρατηγείο” της ΑΑΔΕ

Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] “Σηκώνεται” σιγά σιγά το Riviera Tower στο Ελληνικό

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 μήνες ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων της PwC στο Μαρούσι – Πώς προχωρά το έργο της Dimand

Little Athens Project - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL4 μήνες ago

[VIDEO] Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα κατοικιών Park Rise στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό

Advertisement

TRENDING