Connect with us

REAL ESTATE

Ξεπέρασε τα 130 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties – Σε ποιά projects εστιάζει

Newsroom

Published

on

Οι πολυτελείς κατοικίες της Orilina Properties στο Ελληνικό - Πηγή: Orilina Properties
Οι πολυτελείς κατοικίες της Orilina Properties στο Ελληνικό - Πηγή: Orilina Properties

Ξεπέρασε τα 130 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties το Α’ εξάμηνο του 2023 ενώ προχωρά σταθερά στην υλοποίηση των έργων που εστιάζει.

Συγκεκριμένα, έως το τέλος του 2023 θα επικεντρωθεί στην υλοποίηση του μεγάλου έργου στο Ελληνικό (με τις ιδιωτικές κατοικίες και τη Λέσχη), ενώ προετοιμάζει και η είσοδος στο Χρηματιστήριο.

Οι νέες επενδύσεις & το χαρτοφυλάκιο ακινήτων

Στις 30.06.2023, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Εταιρείας, περιλάμβανε 13 ακίνητα καθώς και 80% της εταιρείας «ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία από 24.06.2022 ανήκει στον Όμιλο και ενοποιείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις. Συνολικά, την 30.06.2023, ο Όμιλος διέθετε 16 ακίνητα, από τα οποία 15 είναι επενδυτικά ακίνητα, ενώ ένα ιδιοχρησιμοποιείται.

Οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων και η αξία κτήσης των ακινήτων τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως αποθέματα του Ομίλου, όπως υπολογίστηκαν βάσει των εκθέσεων από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σημείωσαν αύξηση στο 2023, με τη συνολική τους αξία την 30.06.2023 να φτάνει τις 130.638 χιλιάδες ευρώ, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε 122.961 χιλιάδες ευρώ.

Ο Όμιλος, στα πλαίσια αξιολόγησης ενδεχόμενης απομείωσης, προέβη σε εκτίμηση της εύλογης αξίας και του ακινήτου που ιδιοχρησιμοποιείται, η οποία την 30.06.2023 ανέρχεται σε 1.550 χιλιάδες ευρώ, όπου η αξία κόστους στα βιβλία την ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε 1.544 χιλιάδες ευρώ.

Ο Όμιλος συνεχίζει να διατηρεί την υψηλή εισπραξιμότητα των μισθωμάτων με πολύ μικρό ποσοστό επισφαλειών, γεγονός που χαρακτηρίζει την ποιότητα των κερδών του ως υψηλή.

Όσον αφορά την επένδυση στο Ελληνικό, το 2023 έλαβαν χώρα οι εξής συναλλαγές:

– Στις 19.06.2023 η Εταιρεία αγόρασε δικαίωμα επιφανείας επί οικοπέδου 22.795 τμ στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με τίμημα 24.071 χιλιάδες ευρώ. (στο ακίνητο θα κατασκευασθούν οι πολυτελείς κατοικίες)

– Στις 12.07.2023 η Εταιρεία αγόρασε δικαίωμα επιφανείας επι οικοπέδου 24.553 τμ στο Μητροπολιτικό Πάρκο ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ με τίμημα 2.038 χιλιάδες ευρώ (στο ακίνητο θα κατασκευασθεί η ιδιωτική λέσχη)

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Α’ εξαμήνου

Τα έσοδα από μισθώματα του Ομίλου την 30.06.2023, ανήλθαν σε 3.000 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 2.730 χιλιάδες ευρώ) και για την Εταιρεία σε 3.000 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 2.302 χιλιάδες ευρώ), σημαντικά αυξημένα σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

Η εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων για το Α’ εξάμηνο του 2023 περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της Orilina Properties και της Οριλίνα ΑΕ (απορροφήθηκε μέσω συγχώνευσης τον Οκτώβριο 2022). Ως εκ τούτου, για την Εταιρεία τα οικονομικά μεγέθη για την τρέχουσα περίοδο δεν είναι άμεσα συγκρίσιμα με την προηγούμενη περίοδο.

Συγκεκριμένα, στην συγκριτική περίοδο του Α’ Εξαμήνου 2022, στην εταιρική κατάσταση αποτελεσμάτων, η γραμμή «Έσοδα από μισθώματα επενδυτικών ακινήτων» δεν περιλαμβάνει ποσό 430 χιλιάδες ευρώ σχετικό με μισθώματα που εισέπραξε η Οριλίνα ΑΕ κατά την περίοδο αυτή.

Το κέρδος από την αποτίμηση των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου στην εύλογη αξία τους την 30.06.2023 ανήλθε σε 2.189 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022 2.063 χιλιάδες ευρώ), ενώ της Εταιρείας σε 2.062 χιλιάδες ευρώ, (Α’ Εξάμηνο 2022: 1.745 χιλιάδες ευρώ).

Τα λειτουργικά αποτελέσματα του Ομίλου για την περίοδο μέχρι 30.06.2023 ανήλθαν σε κέρδη ύψους 4.200 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 4.705 χιλιάδες ευρώ), ενώ της Εταιρείας ανήλθαν σε κέρδη ύψους 4.117 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 3.351 χιλιάδες ευρώ).

Ο φόρος επενδύσεων του Ομίλου για την περίοδο από 01.01.2023-30.06.2023 ανήλθε σε 276 χιλιάδες ευρώ, (Α’ Εξάμηνο 2022: 60 χιλιάδες ευρώ), διαμορφώνοντας τα Καθαρά Κέρδη σε 3.831 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 4.600 χιλιάδες ευρώ). Αντίστοιχα, για την Εταιρεία ο φόρος ανήλθε σε 259 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 50 χιλιάδες ευρώ), διαμορφώνοντας τα Καθαρά Κέρδη σε 3.764 χιλιάδες ευρώ (Α’ Εξάμηνο 2022: 3.257 χιλιάδες ευρώ).

Τα ταμειακά διαθέσιμα του Ομίλου και της Εταιρείας την 30.06.2023 ανήλθαν σε 6.933 χιλιάδες ευρώ και 6.298 χιλιάδες ευρώ έναντι 20.764 χιλιάδων ευρώ και 20.610 χιλιάδων ευρώ αντίστοιχα την 31.12.2022.

Στις 14.12.2022 η Εταιρεία, , σύνηψε Πρόγραμμα Εκδόσεως Κοινού Ομολογιακού Δανείου, συνολικής ονομαστικής αξίας ύψους έως και € 50.000 χιλ., επταετούς διάρκειας. Στις 7.06.2023 η Εταιρεία προχώρησε στην 1η έκδοση ποσού 7.500 χιλιάδων ευρώ.

Εξελίξεις & προοπτικές για το 2023

Το 2023 σηματοδοτήθηκε από έντονες πληθωριστικές πιέσεις λόγω της έκρηξης των διεθνών τιμών ενέργειας και τροφίμων, η οποία οδήγησε και σε σημαντική αύξηση των επιτοκίων. Ενθαρρυντικό για την τοπική κτηματαγορά είναι ότι η Ελλάδα, παρά το διεθνώς ασταθές περιβάλλον και την συνεχιζόμενη γεωπολιτική αναταραχή, φαίνεται πως επιτυγχάνει 2,2% ανάπτυξη του Α.Ε.Π. (σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις του ΟΟΣΑ).

Επιπρόσθετα, σε αντίθεση με την κατάσταση που επικρατεί στις περισσότερες Ευρωπαϊκές κτηματαγορές, το ενδιαφέρον για Ελληνικά ακίνητα καταγράφεται ζωηρό, τόσο από εγχώριους όσο και από ξένους επενδυτές.

Τα ικανοποιητικά ποσοστά πληρότητας των ποιοτικών εμπορικών ακινήτων που επικρατούν στην αγορά της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης, δεν αναμένεται να πληγούν μέσα στο τρέχον έτος. Αξιοσημείωτη είναι η αγοραστική ζήτηση για οικιστικά ακίνητα υψηλών προδιαγραφών και εισοδημάτων, η οποία μάλιστα με την πάροδο των μηνών δείχνει να ισχυροποιείται περαιτέρω και να κορυφώνεται στα νότια προάστια. Για το προϊόν αυτό καταγράφονται στην αγορά προπωλήσεις (πριν την ολοκλήρωση της κατασκευής) και οι διαφαινόμενες ευνοϊκές τάσεις αύξησης της τιμής πώλησης ανά τ.μ. επιβεβαιώνουν και ενισχύουν την στρατηγική απόφαση της Εταιρείας να επενδύσει στον συγκεκριμένο τομέα μέσω της ανάπτυξης στον μητροπολιτικό πόλο Ελληνικού.

Τα καταστήματα τροφίμων και ο γραφειακός τομέας, που αποτελούν το βασικό κομμάτι του χαρτοφυλακίου της Εταιρείας, επιδεικνύουν αξιοσημείωτα επίπεδα αντοχών σε όρους μισθωτικών αξιών και επενδυτικών αποδόσεων, κάτι που αντικατοπτρίζεται θετικά στα αποτελέσματα αναπροσαρμογής επενδυτικών ακινήτων σε εύλογες αξίες. Τα ακίνητα της Εταιρείας είναι στην παρούσα φάση κατά 93% μισθωμένα και δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις στις εισπράξεις μισθωμάτων. Οι πληθωριστικές πιέσεις λειτούργησαν θετικά στην απόδοση του χαρτοφυλακίου, δεδομένου ότι τα υφιστάμενα μισθωτήρια παρέχουν πληθωριστική κάλυψη. Ο ετησιοποιημένος ρυθμός απόδοσης διαμορφώθηκε στο 7%.

Τα ετήσια προγράμματα επισκευών, συντηρήσεων και ενεργειακών αναβαθμίσεων των υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων της Εταιρείας συνεχίστηκαν αδιάλειπτα κατά το τρέχον έτος παρά την επιβάρυνση των πληθωριστικών πιέσεων στα λειτουργικά έξοδα.

Το επίπεδο χρηματοοικονομικής μόχλευσης παραμένει χαμηλό, αφού έχουν έως σήμερα αντληθεί μόνο 7,5 εκατ τραπεζικού δανεισμού. Αν και εντός του έτους προβλέπεται η άντληση επιπρόσθετου ποσού, από το διαθέσιμο και σε ισχύ ομολογιακό δάνειο, οι δείκτες δανειακών υποχρεώσεων θα κυμανθούν σε συντηρητικά επίπεδα σε σύγκριση με τους αντίστοιχους ευρωπαϊκούς δείκτες στον κλάδο.

Η Orilina Properties αναλύει κάθε νέο στοιχείο, τόσο στην αγορά ακινήτων όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, προκειμένου να αναδιαμορφώνει καταλλήλως τα επενδυτικά της σχέδια και να επαναπροσδιορίζει την επιχειρηματική της στρατηγική όταν αυτό απαιτείται. Κατά την αξιολόγηση των προτεινόμενων σε αυτή νέων εγχειρημάτων, λαμβάνονται υπόψιν όλα τα ταχέως εξελισσόμενα δεδομένα.

Για το εναπομένον διάστημα του τρέχοντος έτους, επενδυτικά η Εταιρεία πρόκειται να εστιάσει στις δύο αναπτύξεις της στην περιοχή του Ελληνικού, δηλαδή το οικιστικό συγκρότημα και την ιδιωτική λέσχη.

Οι οικοδομικές άδειες και για τις δύο αυτές επενδύσεις αναμένονται να εκδοθούν εντός τους 2023.

Σημειώνεται πως στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προκύπτουν από τον Ν. 2778/1999, η Εταιρεία θα προχωρήσει εντός του Β’ Εξαμήνου 2023 στην εισαγωγή των μετοχών της στην κύρια αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Από Ελληνικό… Θεσσαλονίκη – Πού θα γίνουν οι 2 νέες μεγάλες επενδύσεις retail & logistics της Orilina Properties

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
REAL ESTATE3 ώρες ago

Ντεμπούτο για την Orilina Properties σήμερα στο Χρηματιστήριο – Στο Ελληνικό όλα τα νέα κεφάλαια

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ώρες ago

Στα σκαριά μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση 5 αστέρων στη Σχοινούσα

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ώρες ago

Προχωρά επένδυση για νέο ξενοδοχείο στη Ζάκυνθο – Δείτε πού θα γίνει

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ώρες ago

Στα σκαριά επένδυση επέκτασης ξενοδοχείου στη Νάξο – Δείτε πού θα γίνει

Πηγή: Pepco
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 ημέρες ago

Στην Pepco το νέο ακίνητο της Premia Properties στην Παιανία

Ikos Kissamos - Πηγή: Sani / Ikos
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ξεκινά η μεγάλη επένδυση 125 εκατ. ευρώ για το 5άστερο IKOS Kissamos στα Χανιά

Σαντορίνη - Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Προχωρά επένδυση για νέο 5άστερο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Ανάρπαστη η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα από Ευρωπαίους επενδυτές

Design by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Στα σκαριά η δημιουργία νέου ξενοδοχείου στις Οινούσσες

REAL ESTATE4 ημέρες ago

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η Δημόσια Προσφορά της Orilina Properties

Χαλκιδική - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Στα σκαριά νέα mega τουριστική επένδυση 132 εκατ. ευρώ στη Χαλκιδική – Σε ποιά περιοχή θα γίνει το Deep Blue Project

Η δυτική όψη του Μινιόν. Πηγή: ypodomes.com
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ξεκινά το 2024 τη νέα του “ζωή” το ιστορικό Μινιόν με νέα ταυτότητα & ενοίκους

Ο οικιστικός πύργος Riviera Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

Ανεβάζουν ρυθμό οι οικιστικές επενδύσεις της Lamda στο Ελληνικό – Οι 3 που έχουν ήδη ξεκινήσει & το νέο Park Rise

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Προχωρούν 5 νέες επενδύσεις για ξενοδοχεία 5 αστέρων στην Ελλάδα – Δείτε πού θα γίνουν

Θεμελίωση Riviera Tower - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε από ψηλά το νέο Riviera Tower & την υπογειοποίηση της Ποσειδώνος στο Ελληνικό

Costa Ofrynio: η περιοχή που θα γίνει η νέα τουριστική επένδυση - Φωτό: Όμιλος Κουρτίδη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Πράσινο φως για το 1ο ξενοδοχείο στη μεγάλη επένδυση στο Costa Ofrynio στην Καβάλα

Piraeus Tower (Σεπτέμβριοσ 2023) - Φωτό: Άρτεμις Σκουλίκα / Ypodomes.com
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Λίγο πριν την παράδοση στους ενοίκους του ο νέος Πύργος του Πειραιά

Η επένδυση της Dimand στο Βοτανικό - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Με 9 πιστοποιημένα κτίρια & φωτοβολταϊκά θα γίνει η μεγάλη επένδυση της Dimand στο Βοτανικό

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Στα σκαριά βρίσκεται νέο ξενοδοχείο στην Κάρπαθο

Το Ξενία Καλεντζίου στην Αχαΐα - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Νέος διαγωνισμός από την ΕΤΑΔ για το Ξενία Καλεντζίου στην Αχαΐα

Syggrou Office Complex - Φωτό: Γιώργης Γερόλυμπος
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ6 ημέρες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το εμβληματικό Syggrou Office Complex στη Λ. Συγγρού – Πώς πιστοποιήθηκε με Leed Platinum

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva Pro
LOGISTICS7 ημέρες ago

[VIDEO] Προχωρά η κατασκευή του νέου logistics center στη Μαγούλα

Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Πώς θα αμβλυνθεί το πρόβλημα της “ακριβής στέγης” στην Ελλάδα – Ανάγκη για αύξηση της προσφοράς

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Οι 2 μεγάλες προκλήσεις – κίνδυνοι για την αγορά real estate στην Ελλάδα

Φωτό: Γιώργος Κονταρίνης / Eurokinissi
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Τάσεις real estate: αυξάνεται η ζήτηση για ακίνητα αλλά η προσφορά είναι μικρή

Κτίριο της Kaizen στο Μαρούσι Πηγή: PRODEA Investments
REAL ESTATE1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Prodea: Ο ρόλος των ΑΕΕΑΠ στην ανάπτυξη της αγορά ακινήτων

Πηγή: Intrakat
REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Έμφαση σε μεγάλα κτιριακά έργα φέρνει η επόμενη ημέρα στον Όμιλο Intrakat

Η επένδυση της Dimand στο Βοτανικό - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Με 9 πιστοποιημένα κτίρια & φωτοβολταϊκά θα γίνει η μεγάλη επένδυση της Dimand στο Βοτανικό

Θεμελίωση Riviera Tower - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε από ψηλά το νέο Riviera Tower & την υπογειοποίηση της Ποσειδώνος στο Ελληνικό

Piraeus Tower (Σεπτέμβριοσ 2023) - Φωτό: Άρτεμις Σκουλίκα / Ypodomes.com
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Λίγο πριν την παράδοση στους ενοίκους του ο νέος Πύργος του Πειραιά

TRENDING