Connect with us

REAL ESTATE

Οι 3 “Σταχτοπούτες” του real estate στο Χρηματιστήριο – Πώς ετοιμάζουν την εισαγωγή τους

Παύλος Ρίζος

Published

on

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - Φωτό: Γιάννης Παναγόπουλος / Eurokinissi
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - Φωτό: Γιάννης Παναγόπουλος / Eurokinissi

Κοντά στο σφύριγμα της λήξης, οι 3 “Σταχτοπούτες” του real estate ετοιμάζονται να μπουν στο Χρηματιστήριο, προετοιμάζοντας το επόμενο μεγάλο εταιρικό τους βήμα.

Ο νόμος για τις ΑΕΕΑΠ είναι σαφής. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο είναι ο τελικός σκοπός της δημιουργίας μιας ΑΕΕΑΠ καθώς έτσι θα μπορέσει να μοχλευθούν νέα κεφάλαια και να επενδυθούν στην αγορά.

Μπορεί η πανδημία να δικαιολογούσε τις παρατάσεις, ωστόσο πλέον ο αγώνας πλησιάζει στη λήξη του. Στα σκαλιά του ΧΑΑ βρίσκονται όχι μια, αλλά τρεις ΑΕΕΑΠ, οι μετοχές των οποίων αναμένεται να εισαχθούν στο ταμπλό του χρηματιστηρίου άμεσα ή σε κάθε περίπτωση έως τέλος του έτους.

Trade Estates

Έως τέλος Οκτωβρίου αναμένεται η εισαγωγή της Trade Estates στο Χρηματιστήριο.

Όπως τονίζει ο Όμιλος Φουρλή κατά τη δημοσίευση των οικονομικών του αποτελεσμάτων για το πρώτο μισό του 2023, προετοιμάζεται η δημόσια προσφορά (IPO) της Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Αυτή η στρατηγική απόφαση θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία των εμπορικών δραστηριοτήτων, τροφοδοτώντας περαιτέρω την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου.

Σύντομα θα υποβληθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trade Estates αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2023.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του Ομίλου, που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2021 κατέχοντας ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας ύψους €185 εκ., κατά το Α’ εξάμηνο του ‘23 έχει στην κατοχή της ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας (GAV) € 330 εκ. και καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) € 225,2 εκ.

Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου αξίας μέσω αγορών και ανάπτυξης επιπλέον εμπορικών πάρκων και logistics.

Noval Property

Ο κύβος ερρίφθη… για την προγραμματισμένη εισαγωγή των μετοχών της Noval Property στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Κατά την πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο, νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και νέο ομολογιακό δάνειο από την EBRD.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Noval Property

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, το ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 4η Σεπτεμβρίου 2023 στην οποία συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 268.667.870 μετοχές, ελήφθησαν ομοφώνως οι ακόλουθες αποφάσεις:

  • εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Noval Property κατά ποσό σαράντα (40) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα (40) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
  • εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,00 ευρώ ανά έκαστη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή, σε 2,50 ευρώ ανά έκαστη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία δυόμιση (2,5) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (αντίστροφη διάσπαση {reverse split} 2,5:1) και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  • εγκρίθηκε η εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει.
  • στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσας εισαγωγής του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται στον Κανονισμό του Χ.Α. για την Εισαγωγή, εγκρίθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για διάστημα πέντε (5) ετών, προκειμένου αυτό να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Noval Property, εφάπαξ ή τμηματικώς, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018, κατά ποσό (ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) που δεν μπορεί να υπερβεί το 33,3333383% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία παροχής της εξουσιοδότησης, ήτοι μέχρι και ογδόντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και ένα λεπτό (€89.555.970,01), με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.
  • εγκρίθηκε, κατόπιν της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκδοση κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, ποσού έως δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€10.500.000), με έκδοση κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές) ονομαστικών ομολογιών που δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» (European Bank for Reconstruction and Development) («EBRD»), με στόχο τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας.
  • Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης του προγράμματος ομολογιακού δανείου, της χορήγησης εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή του προγράμματος, και κάθε άλλης σχετικής σύμβασης, και για οποιαδήποτε νομική ή υλική ενέργεια απαιτείται ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την ολοκλήρωση της έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

Orilina Properties

Ισχυρή ανάπτυξη και κέρδη σημείωσε η Orilina Properties το 2022 ενώ επιβεβαιώνει την -εκ του νόμου υποχρεωτική- εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο εντός του 2023.

Παράλληλα, εκκρεμεί η ευόδωση (ή μη) του μεγάλου deal 70 εκατ. ευρώ με τη Lamda Development για οικιστικές και εμπορικές επενδύσεις σε ακίνητο εντός της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό (για το οποίο είχε συναφθεί σχετικό μνημόνιο το 2022).

Στις 31.12.2022, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Orilina Properties, περιλάμβανε 11 ακίνητα καθώς και 80% της εταιρείας «ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία από 24.06.2022 ανήκει στον Όμιλο και ενοποιείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Συνολικά, την 31.12.2022, ο Όμιλος διέθετε 13 ακίνητα, από τα οποία 12 είναι επενδυτικά ακίνητα, ενώ ένα ιδιοχρησιμοποιείται.

Οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, όπως υπολογίστηκαν από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σημείωσαν αύξηση στο 2022, με τη συνολική τους αξία την 31.12.2022 να φτάνει τις 99.730 χιλιάδες ευρώ, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε 91.635 χιλιάδες ευρώ.

Ο Όμιλος, στα πλαίσια αξιολόγησης ενδεχόμενης απομείωσης, προέβη σε εκτίμηση της εύλογης αξίας και του ακινήτου που ιδιοχρησιμοποιείται, η οποία την 31.12.2022 ανέρχεται σε 1.540 χιλιάδες ευρώ, όπου η αξία κόστους στα βιβλία την ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε 1.520 χιλιάδες ευρώ.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
Χωρίς κατηγορία14 ώρες ago

Μέσω Ταμείου Ανάκαμψης η νέα ξενοδοχειακή επένδυση στην Εύβοια – Ποιό ξενοδοχείο θα μεταμορφωθεί

Φωτογραφία αρχείου - Design by Canva Pro
REAL ESTATE17 ώρες ago

Στα “ύψη” η ζήτηση για πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα το 2024 – Απο ποιές χώρες προέρχεται

Χαλκιδική - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ18 ώρες ago

Ποιό νησάκι στη Χαλκιδική αποτελεί το νέο επενδυτικό προορισμό για ξενοδοχεία 5 αστέρων – Ποιές εταιρείες επενδύουν

Πηγή: Aria Hotels
ΕΤΑΙΡΙΚΑ ΝΕΑ1 ημέρα ago

Τον πρώτο φορτιστή ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε ξενοδοχείο στην Κίμωλο εγκαθιστούν τα Aria Hotels

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Προς αδειοδότηση η νέα στρατηγική τουριστική επένδυση 52 εκατ. ευρώ στη Σκιάθο – Ποιά γνωστή εταιρεία επενδύει στο νησί

Domes Noruz Kassandra - Πηγή: Domes Resorts
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Εγκρίθηκαν τα νέα έργα στο Domes Noruz Kassandra στη Χαλκιδική

Το νέο HUB 26 Thessaloniki Office Complex στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Divercity Architects
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

Εγκαινιάζεται στις 6/9 το νέο “πράσινο” συγκρότημα γραφείων HUB 26 στη Θεσσαλονίκη

To 5 αστέρων Athens Capital Hotel - MGallery Collection - Πηγή: Accor
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ανοίγει έως τέλος του 2024 το νέο ξενοδοχείο με σουίτες στο Σύνταγμα – Ποιός όμιλος επενδύει

To Ξενία Κύθνου - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

“Πράσινο φως” τελικά για τη μεγάλη επένδυση των Ισραηλινών στο Ξενία της Κύθνου

Χαλκιδική - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Νέα επένδυση “στα σκαριά” για ξενοδοχείο 5 αστέρων σε νησάκι της Χαλκιδικής

To 5 αστέρων Athens Capital Hotel - MGallery Collection - Πηγή: Accor
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

Ανοίγει έως τέλος του 2024 το νέο ξενοδοχείο με σουίτες στο Σύνταγμα – Ποιός όμιλος επενδύει

Πηγή: DKG Development
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 ημέρες ago

Ολοκληρώνεται το 2025 η νέα επένδυση γραφείων σε πρώην εμπορικό κέντρο στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για δύο νέα ξενοδοχεία πολυτελείας στην Ηγουμενίτσα – Ποιά εταιρεία επενδύει

To Ξενία Κύθνου - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 ημέρες ago

“Πράσινο φως” τελικά για τη μεγάλη επένδυση των Ισραηλινών στο Ξενία της Κύθνου

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για 5 νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις 5 αστέρων – Σε ποιές περιοχές θα γίνουν

The Ilisian - Πηγή: Ionian Hotel Enterprises
RESIDENTIAL4 ημέρες ago

[ΦΩΤΟ – VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το The Ilisian, η μεγάλη επένδυση στο πρώην Hilton της Αθήνας

Χαλκιδική - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ18 ώρες ago

Ποιό νησάκι στη Χαλκιδική αποτελεί το νέο επενδυτικό προορισμό για ξενοδοχεία 5 αστέρων – Ποιές εταιρείες επενδύουν

Νάξος - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

9 νέες επενδύσεις σε ξενοδοχεία στις Κυκλάδες – Σε ποιά νησιά θα γίνουν

SEAFOS Luxury Resort & Spa Nafplio - Πηγή: Fattal / Leonardo Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Άνοιξε το νέο 5άστερο ξενοδoχείο της Fattal στο Ναύπλιο

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

“Εκτοξεύεται” το χαρτοφυλάκιο ξενοδοχείων της Hilton στην Ελλάδα – Ποιά γνωστά ξενοδοχεία εντάσσονται

The Ilisian - Πηγή: Ionian Hotel Enterprises
RESIDENTIAL4 ημέρες ago

[ΦΩΤΟ – VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το The Ilisian, η μεγάλη επένδυση στο πρώην Hilton της Αθήνας

Στο εργοτάξιο του έργου για τα νέα "πράσινα" γραφεία του ΤΕΕ στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

Σε εξέλιξη τα έργα για το νέο project γραφείων του ΤΕΕ στο Μαρούσι – Ο ρόλος των Dimand & ΤΕΡΝΑ

The Syndesis Hub - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ξεκίνησαν τα έργα για το νέο κτίριο γραφείων The Syndesis Hub στο Ελληνικό

Το ιστορικό ακίνητο του ΦΙΞ στη Δυτική Θεσσαλονίκη - Φωτό: ΜΟΤΙΟΝΤΕΑΜ/ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Με 4 μεγάλα real estate έργα η στρατηγική συνεργασία Dimand – Τράπεζας Πειραιώς – Ποιά ακίνητα θα αξιοποιηθούν και πώς

To ανάγλυφο σήμα του Μινιόν στην πρόσοψη του κτιρίου - Πηγή: bizness.gr
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Ξαναπαίρνει σιγά σιγά “ζωή” το Μινιόν μετά από 26 χρόνια – Η ΔΕΗ, η Zara και ο κήπος με θέα την Ακρόπολη

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε πώς προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

The Grid - Πηγή: ΤΕΡΝΑ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 μήνα ago

[VIDEO] Στο νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων The Grid στο Μαρούσι θα μετακομίσει η EY το 2026

Πηγή: Piraeus Tower
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

Piraeus Tower: μετά από 50 χρόνια αναμονής και 4 χρόνια έργων έγινε σύγχρονος και “πράσινος”

REAL ESTATE1 μήνα ago

Και επίσημα στο Χρηματιστήριο από σήμερα η Noval Property

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Πηγή: Noval Property
REAL ESTATE2 μήνες ago

Ξεκινά 29/5 η Δημόσια Εγγραφή για την εισαγωγή της Noval Property στο Χρηματιστήριο

Advertisement

TRENDING