Connect with us

REAL ESTATE

Οι 3 “Σταχτοπούτες” του real estate στο Χρηματιστήριο – Πώς ετοιμάζουν την εισαγωγή τους

Παύλος Ρίζος

Published

on

Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - Φωτό: Γιάννης Παναγόπουλος / Eurokinissi
Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών - Φωτό: Γιάννης Παναγόπουλος / Eurokinissi

Κοντά στο σφύριγμα της λήξης, οι 3 “Σταχτοπούτες” του real estate ετοιμάζονται να μπουν στο Χρηματιστήριο, προετοιμάζοντας το επόμενο μεγάλο εταιρικό τους βήμα.

Ο νόμος για τις ΑΕΕΑΠ είναι σαφής. Η εισαγωγή στο Χρηματιστήριο είναι ο τελικός σκοπός της δημιουργίας μιας ΑΕΕΑΠ καθώς έτσι θα μπορέσει να μοχλευθούν νέα κεφάλαια και να επενδυθούν στην αγορά.

Μπορεί η πανδημία να δικαιολογούσε τις παρατάσεις, ωστόσο πλέον ο αγώνας πλησιάζει στη λήξη του. Στα σκαλιά του ΧΑΑ βρίσκονται όχι μια, αλλά τρεις ΑΕΕΑΠ, οι μετοχές των οποίων αναμένεται να εισαχθούν στο ταμπλό του χρηματιστηρίου άμεσα ή σε κάθε περίπτωση έως τέλος του έτους.

Trade Estates

Έως τέλος Οκτωβρίου αναμένεται η εισαγωγή της Trade Estates στο Χρηματιστήριο.

Όπως τονίζει ο Όμιλος Φουρλή κατά τη δημοσίευση των οικονομικών του αποτελεσμάτων για το πρώτο μισό του 2023, προετοιμάζεται η δημόσια προσφορά (IPO) της Trade Estates ΑΕΕΑΠ.

Αυτή η στρατηγική απόφαση θα δημιουργήσει πρόσθετη αξία των εμπορικών δραστηριοτήτων, τροφοδοτώντας περαιτέρω την αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου.

Σύντομα θα υποβληθεί το Ενημερωτικό Δελτίο της Αρχικής Δημόσιας Πρότασης, ενώ η διαπραγμάτευση των μετοχών της Trade Estates αναμένεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2023.

Η Trade Estates ΑΕΕΑΠ, θυγατρική του Ομίλου, που δημιουργήθηκε τον Ιούλιο του 2021 κατέχοντας ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας ύψους €185 εκ., κατά το Α’ εξάμηνο του ‘23 έχει στην κατοχή της ακίνητα μικτής εκτιμώμενης αξίας (GAV) € 330 εκ. και καθαρή αξία ενεργητικού (NAV) € 225,2 εκ.

Η εταιρεία συνεχίζει την υλοποίηση του επενδυτικού της πλάνου αξίας μέσω αγορών και ανάπτυξης επιπλέον εμπορικών πάρκων και logistics.

Noval Property

Ο κύβος ερρίφθη… για την προγραμματισμένη εισαγωγή των μετοχών της Noval Property στο Χρηματιστήριο της Αθήνας.

Κατά την πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, αποφασίστηκαν διάφορα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εισαγωγής στο χρηματιστήριο, νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και νέο ομολογιακό δάνειο από την EBRD.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Noval Property

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «NOVAL PROPERTY» (εφεξής η «Εταιρεία») ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014 για την κατάχρηση της αγοράς, το ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, έκαστος όπως ισχύει, ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας κατά τη συνεδρίασή της την 4η Σεπτεμβρίου 2023 στην οποία συμμετείχε και εκπροσωπήθηκε το σύνολο των μετοχών της Εταιρείας, ήτοι 268.667.870 μετοχές, ελήφθησαν ομοφώνως οι ακόλουθες αποφάσεις:

  • εγκρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Noval Property κατά ποσό σαράντα (40) ευρώ, με καταβολή μετρητών και έκδοση σαράντα (40) νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας ενός (1) ευρώ εκάστης, καθώς και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας περί μετοχικού κεφαλαίου.
  • εγκρίθηκε η αύξηση της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας από 1,00 ευρώ ανά έκαστη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή, σε 2,50 ευρώ ανά έκαστη, κοινή, ονομαστική, μετά ψήφου μετοχή, με ταυτόχρονη μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών της Εταιρείας από 268.667.910 σε 107.467.164 κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές, δια συνένωσης των παλαιών μετοχών σε αναλογία δυόμιση (2,5) παλαιές μετοχές της Εταιρείας προς μία (1) νέα μετοχή της Εταιρείας (αντίστροφη διάσπαση {reverse split} 2,5:1) και η αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.
  • εγκρίθηκε η εισαγωγή του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, ως τροποποιηθείς ισχύει.
  • στο πλαίσιο της κατά τα ανωτέρω αποφασισθείσας εισαγωγής του συνόλου των κοινών, ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών (Χ.Α.) και προκειμένου να επιτευχθεί η επαρκής διασπορά που απαιτείται στον Κανονισμό του Χ.Α. για την Εισαγωγή, εγκρίθηκε η χορήγηση εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σύμφωνα με το 24 παρ. 1β του Ν. 4548/2018, σύμφωνα με τα ειδικώς αναφερόμενα στη σχετική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, και την κατάργηση των δικαιωμάτων προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Συγκεκριμένα, η Γενική Συνέλευση χορήγησε εξουσιοδότηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, για διάστημα πέντε (5) ετών, προκειμένου αυτό να αποφασίζει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Noval Property, εφάπαξ ή τμηματικώς, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1 Ν. 4548/2018, κατά ποσό (ονομαστική αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας) που δεν μπορεί να υπερβεί το 33,3333383% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου που υφίσταται κατά την ημερομηνία παροχής της εξουσιοδότησης, ήτοι μέχρι και ογδόντα εννέα εκατομμύρια πεντακόσιες πενήντα πέντε χιλιάδες εννιακόσια εβδομήντα ευρώ και ένα λεπτό (€89.555.970,01), με την έκδοση νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών.
  • εγκρίθηκε, κατόπιν της σχετικής Έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου, η έκδοση κοινού και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και Ν. 3156/2003, όπως ισχύουν, ποσού έως δέκα εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€10.500.000), με έκδοση κοινών και υπό όρους υποχρεωτικώς μετατρέψιμων (σε κοινές, ονομαστικές, άυλες μετά ψήφου μετοχές) ονομαστικών ομολογιών που δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οργανωμένη αγορά, με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων, και πλήρη κάλυψη του ομολογιακού δανείου από το διεθνές χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με την επωνυμία «Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης» (European Bank for Reconstruction and Development) («EBRD»), με στόχο τη χρηματοδότηση έργων της Εταιρείας.
  • Επιπλέον, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε την παροχή εξουσιοδότησης στο Διοικητικό Συμβούλιο, ώστε αυτό να οριστικοποιήσει τους ειδικότερους όρους του ομολογιακού δανείου, συμπεριλαμβανομένων της έγκρισης του προγράμματος ομολογιακού δανείου, της χορήγησης εξουσιοδοτήσεων για την υπογραφή του προγράμματος, και κάθε άλλης σχετικής σύμβασης, και για οποιαδήποτε νομική ή υλική ενέργεια απαιτείται ή κριθεί αναγκαία ή σκόπιμη για την ολοκλήρωση της έκδοσης του ομολογιακού δανείου.

Orilina Properties

Ισχυρή ανάπτυξη και κέρδη σημείωσε η Orilina Properties το 2022 ενώ επιβεβαιώνει την -εκ του νόμου υποχρεωτική- εισαγωγή των μετοχών της στο Χρηματιστήριο εντός του 2023.

Παράλληλα, εκκρεμεί η ευόδωση (ή μη) του μεγάλου deal 70 εκατ. ευρώ με τη Lamda Development για οικιστικές και εμπορικές επενδύσεις σε ακίνητο εντός της μεγάλης επένδυσης στο Ελληνικό (για το οποίο είχε συναφθεί σχετικό μνημόνιο το 2022).

Στις 31.12.2022, το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο των ακινήτων της Orilina Properties, περιλάμβανε 11 ακίνητα καθώς και 80% της εταιρείας «ΛΗΜΑΡ ΕΤΑΡΕΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» η οποία από 24.06.2022 ανήκει στον Όμιλο και ενοποιείται στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις.

Συνολικά, την 31.12.2022, ο Όμιλος διέθετε 13 ακίνητα, από τα οποία 12 είναι επενδυτικά ακίνητα, ενώ ένα ιδιοχρησιμοποιείται.

Οι εύλογες αξίες των επενδυτικών ακινήτων του Ομίλου, όπως υπολογίστηκαν από Πιστοποιημένο Εκτιμητή, σημείωσαν αύξηση στο 2022, με τη συνολική τους αξία την 31.12.2022 να φτάνει τις 99.730 χιλιάδες ευρώ, ενώ για την Εταιρεία ανήλθαν σε 91.635 χιλιάδες ευρώ.

Ο Όμιλος, στα πλαίσια αξιολόγησης ενδεχόμενης απομείωσης, προέβη σε εκτίμηση της εύλογης αξίας και του ακινήτου που ιδιοχρησιμοποιείται, η οποία την 31.12.2022 ανέρχεται σε 1.540 χιλιάδες ευρώ, όπου η αξία κόστους στα βιβλία την ίδια ημερομηνία ανέρχεται σε 1.520 χιλιάδες ευρώ.

Advertisement

Δέλτα Τεχνική

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement The Green Office
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ20 ώρες ago

Οι 2+1 επενδύσεις real estate στα Σπάτα που αλλάζουν τα δεδομένα στα Μεσόγεια

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ22 ώρες ago

Σε δημόσια διαβούλευση νέα επένδυση για ξενοδοχείο στην Επίδαυρο

Πηγή: ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΜΠΑΛΩΜΑΤΙΝΗ/EUROKINISSI
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Ποιές είναι οι νέες τάσεις στα εμπορικά ακίνητα στην “καρδιά” της Αθήνας – Ποιά μετατρέπονται σε ξενοδοχεία

Οι πολυτελείς κατοικίες της Orilina Properties στο Ελληνικό - Πηγή: Orilina Properties
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Ξεπέρασε τα 130 εκατ. το χαρτοφυλάκιο ακινήτων της Orilina Properties – Σε ποιά projects εστιάζει

Κατοικία - Designed by Canva Pro
REAL ESTATE2 ημέρες ago

KPMG: οι επενδύσεις σε ακίνητα & ξενοδοχεία στην Ελλάδα θα συνεχιστούν – Σημαντική ζήτηση για νέα ποιοτικά ακίνητα

Ο CEO της Trade Estates, Δημήτρης Παπούλης - Πηγή: Trade Estates
REAL ESTATE5 ημέρες ago

Στο μετοχικό κεφάλαιο της Trade Estates εισήλθε το Latsco Family Office λίγο πριν το Χρηματιστήριο

Piraeus Tower (Σεπτέμβριοσ 2023) - Φωτό: Άρτεμις Σκουλίκα / Ypodomes.com
RESIDENTIAL6 ημέρες ago

Ουρανοξύστες στην Αθήνα: ολοκληρώνεται ο Piraeus Tower, ξεκινά η ανέγερση του Riviera Tower

One&Only Aesthesis - Φωτό: One&Only / Kerzner International
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Έως το τέλος του 2023 τελικά η ολοκλήρωση του νέου 5άστερου One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα

Κατοικία - Designed by Canva Pro
RESIDENTIAL6 ημέρες ago

Δύο νέες οικιστικές επενδύσεις σε Κηφισιά και Βουλιαγμένη για την Τεχνική Ολυμπιακή

Το Athens Heart που θα μετατραπεί σε σύγχρονο κτίριο γραφείων - Φωτό: A&S Architects / Πηγή: Premia Properties
REAL ESTATE7 ημέρες ago

Με προίκα νέα ακίνητα & Project Skyline αύξησε τα μεγέθη της η Premia Properties το 2023

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ20 ώρες ago

Οι 2+1 επενδύσεις real estate στα Σπάτα που αλλάζουν τα δεδομένα στα Μεσόγεια

Piraeus Tower (Σεπτέμβριοσ 2023) - Φωτό: Άρτεμις Σκουλίκα / Ypodomes.com
RESIDENTIAL6 ημέρες ago

Ουρανοξύστες στην Αθήνα: ολοκληρώνεται ο Piraeus Tower, ξεκινά η ανέγερση του Riviera Tower

Το νέο πολυτελές Mandarin Oriental Costa Navarino - Πηγή: ΤΕΜΕΣ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Συνεχίζονται οι επενδύσεις στο Costa Navarino – Τα νέα 5άστερα ξενοδοχεία & οι νέες γειτονιές κατοικιών

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Σε διαβούλευση νέα τουριστική επένδυση με ξενοδοχείο στην Ηλεία

Cambas Project - Πηγή: REDS
VIDEOS2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Cambas Park: δείτε το ακίνητο που θα γίνει η μεγάλη επένδυση της REDS

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

[ΦΩΤΟ] Στα σκαριά νέα επένδυση γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Glyfada Riviera Hotel - Πηγή: SWOT Hospitality
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Νέα εποχή για το 5άστερο ξενοδοχείο Glyfada Riviera Hotel

Μακέτες από τη μεταμόρφωση του Μινιόν στην Πατησίων - Πηγή: Dimand
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πώς προχωρούν τα έργα στο Μινιόν στην Πατησίων

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Δρομολογείται νέα επένδυση για 5άστερο ξενοδοχείο στη Σαντορίνη

Radisson RED Mitropoleos Square Athens - Πηγή: Radisson Hotel Group
SPECIAL EDITIONS2 εβδομάδες ago

Με συνεργασία κορυφής ανοίγει τέλος του 2024 το νέο Radisson RED Mitropoleos Square Athens

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: oλοκληρώνεται η πρόσοψη του Πύργου του Πειραιά

Μακέτες από τη μεταμόρφωση του Μινιόν στην Πατησίων - Πηγή: Dimand
RESIDENTIAL3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πώς προχωρούν τα έργα στο Μινιόν στην Πατησίων

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε το ολοκληρωμένο πλέον 5άστερο One&Only Aesthesis στη Γλυφάδα

Το νέο κτίριο logistics που κατασκευάζει η Ten Brinke στη Μαγούλα - Πηγή: Ten Brinke
LOGISTICS4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ξεκίνησε τη νέα επένδυση logistics στη Δυτική Αττική η Ten Brinke

Η νέα οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Κωνσταντινουπόλεως στη Γλυφάδα - Πηγή: Τen Brinke
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Συνεχίζει τις οικιστικές επενδύσεις στη Γλυφάδα η Ten Brinke – Σε ποιό νέο ακίνητο επενδύει

Η επένδυση της Ten Brinke στο ακίνητο επί των οδών Λ. Βουλιαγμένης και Βενεζουέλας στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το εμπορικό κτίριο στη νέα μεικτή επένδυση στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προχωρά η νέα οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα – Δείτε πού βρίσκεται

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε από ψηλά τη μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά σε Piraeus Tower

Οικιστικό συγκρότημα της Ten Brinke στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Piraeus Tower - Πηγή φωτό: Dimand Real Estate
VIDEOS3 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τη μεταμόρφωση του Πύργου του Πειραιά σε Piraeus Tower – Σχεδόν έτοιμη η νέα πρόσοψη

ΔΗΜΟΦΙΛΗ