Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

«ReBrain Greece»: Διεπιστημονική πρωτοβουλία για την ανάσχεση του brain drain

bizness.gr

Published

on

Brain Regain

Μία διπλή πρόκληση -την ανάσχεση της φυγής Ελλήνων επιστημόνων με υψηλές δεξιότητες στο εξωτερικό και τη μετάβαση της αγοράς εργασίας στην ψηφιακή εποχή– καλείται να αντιμετωπίσει η ομάδα ReBrain Greece, με το εθνικό σχέδιο δράσης ευφυών πολιτικών που έχει καταρτίσει και θα παρουσιάσει στο συνέδριο, με θέμα «REBRAIN Greece: Ο Τεχνολογικός Μετασχηματισμός της Αγοράς Εργασίας», το οποίο θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου.

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, πρόκειται για μία δράση, η οποία εντάσσεται στον εθνικό σχεδιασμό της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, ο οποίος θέτει υψηλά στην ατζέντα της πολιτικής την αποτελεσματική αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» σε χώρες του εξωτερικού και τη ριζική αναδιαμόρφωση της αγοράς εργασίας σε ένα νέο ψηφιακό περιβάλλον ως απαραίτητες προϋποθέσεις του νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.

Η εν λόγω πρωτοβουλία περιλαμβάνει προγράμματα για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, που σχεδιάστηκαν με βάση την ανάλυση των στοιχείων του Μηχανισμού Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας, του υπουργείου Εργασίας, του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ) και με τη συμβολή και άλλων επιστημονικών εργαλείων επεξεργασίας στοιχείων από εγχώρια και διεθνή ερευνητικά δεδομένα της Ελλάδας.

Τι είναι η ομάδα ReBrain Greece

Η ομάδα ReBrain Greece ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2019 με πρωτοβουλία στελεχών της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και Ένταξης στην Εργασία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με κύριο στόχο την αντιμετώπιση του φαινομένου της διαρροής εξειδικευμένου και υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων εργατικού δυναμικού προς άλλες χώρες. Ταχύτατα, όμως, εξελίχθηκε σε μία διυπουργική και διεπιστημονική ομάδα τεχνογνωσίας επί θεματικών που άπτονται του φαινομένου.

Σύμφωνα με τον προϊστάμενο της Γενικής Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία, Κωνσταντίνο Αγραπιδά, η δημιουργία της προήλθε από τη διαπίστωση της σημασίας του brain drain ως μείζονος σημασίας εμπόδιο στην παραγωγική και δημιουργική προοπτική της χώρας, σε συνδυασμό με τις μεταβολές της αγοράς εργασίας, ως αποτέλεσμα της επίδρασης του ψηφιακού μετασχηματισμού, λόγω της ενίσχυσης και της διείσδυσης των νέων τεχνολογιών.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο κ. Αγραπιδάς σημειώνει ότι η ομάδα ReBrain Greece αποτελείται από υπηρεσιακά στελέχη με τεχνοκρατική πληρότητα από διαφορετικά υπουργεία, ερευνητικά ινστιτούτα (ΕΙΕΑΔ, ΕΚΚΕ), τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), την Εθνική Αναλογιστική Αρχή, πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα των κοινωνικών εταίρων (ΣΕΒ, ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), καθώς και από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης που έχουν διακριθεί για την ψηφιακή πρόοδό τους και την εκπαιδευτική τους αποδοτικότητα σε νέους ανθρώπους σε διαστάσεις της ψηφιακής τεχνολογίας. Όπως επισημαίνει, η ομάδα χαρακτηρίζεται από πολυσυλλεκτικότητα και ποικιλομορφία στελεχών με οριζόντια και ισότιμη συμμετοχή και συνεισφορά των μελών της.

Στοχευμένες δράσεις

Οι συμμετέχοντες στην ομάδα ReBrain Greece επεξεργάστηκαν μία δέσμη πιλοτικών και στοχευμένων δράσεων για συγκεκριμένες ομάδες-στόχους, οι οποίες θα μπουν άμεσα σε εφαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για ανθρώπινο δυναμικό υψηλών ψηφιακών δεξιοτήτων. Ο κ. Αγραπιδάς τονίζει ότι η ανάγκη αυτή γίνεται ολοένα και πιο έντονη, με δεδομένο ότι η χώρα μας συνεχίζει να εμφανίζει ψηφιακό έλλειμμα και να πορεύεται με αργό βηματισμό προς την κατεύθυνση της σύγκλισης με την Ε.Ε. όσον αφορά τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας 2020.

Κάποιες από αυτές τις δράσεις είναι οι εξής:
 • Προηγμένες δεξιότητες για γυναίκες (Advanced skills 4 women). Στην πιλοτική του φάση, η δράση αναφέρεται στη δημιουργία ενός προγράμματος χρηματοδότησης 100 άνεργων γυναικών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, έως 39 ετών υψηλών προσόντων, για την εκπαίδευση και την απασχόλησή τους σε επιστημονικούς φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα (πχ EIEAΔ, EKKE, EOKE, IOBE, ΤτΕ, Ερευνητικά Ινστιτούτα Κοινωνικών Εταίρων, ΚτΠ, κλπ), πανεπιστήμια, επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και Ανεξάρτητες Αρχές (πχ ΑΑΔΕ, Ανεξάρτητη Αρχή Διαφάνειας), σε ευρωπαϊκούς ερευνητικούς οργανισμούς στην Ελλάδα (πχ CEDEFOP/EUROFOUND), στο πεδίο των advanced data analytics και open data management, για τις οποίες δύναται να προβλέπεται μία «διαδρομή κυκλικού υπηρεσιακού έργου σκοπού» (rotation project route).

Όπως υπογραμμίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αγραπιδάς, κεντρικός άξονας αυτής της δράσης είναι οι νέες γυναίκες να αποκτήσουν υψηλές δεξιότητες και γνώσεις, παρέχοντάς τους αφενός μεν τη δυνατότητα κατάρτισής τους σε έναν δυναμικό τομέα με προοπτικές θέσεων απασχόλησης αφετέρου δε την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, με δεδομένο ότι η ανεργία των γυναικών παραμένει σε υψηλά ποσοστά.

Κεντρικός στρατηγικός στόχος του προγράμματος είναι η βελτιστοποιημένη μεθοδολογικά διαδικασία ανάπτυξης πολύ υψηλών δεξιοτήτων και γνώσεων του ανθρώπινου δυναμικού σε συγκεκριμένα γνωστικά πεδία πληροφορικής. Ενδεικτικά, αναφέρεται η αύξηση της ικανότητας των ωφελούμενων γυναικών για ψηφιακή ανάλυση και επεξεργασία μεγάλου όγκου δεδομένων, η παροχή συνεκτικών, μετρήσιμων και οπτικοποιημένων συμπερασμάτων, μέσω εφαρμογών αιχμής, καθώς επίσης και η διαχείριση ανοικτών δεδομένων, η ικανότητα αναφοράς αποτελεσμάτων ανάλυσης, η διαχείριση συλλογής δεδομένων, η εκτέλεση αναλυτικών μαθηματικών υπολογισμών, η ικανότητα ερμηνείας δεδομένων, η εφαρμογή διαδικασιών ανάλυσης ποιότητας δεδομένων, η ικανότητα μοντελοποίησης και κανονικοποίησης διαδικασιών, κλπ.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, θα παρέχεται ψηφιακή πιστοποίηση επιπέδου EQM 5-6 και ψηφιακό πιστοποιητικό. Σημειώνεται ότι η ομάδα-στόχος προέκυψε από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ταξινόμησης Δεξιοτήτων ESCO, που είναι η αρμόδια ευρωπαϊκή υπηρεσία για τη χαρτογράφηση και την απεικόνιση των δεξιοτήτων σε συσχέτιση με τα επαγγέλματα και τα επαγγελματικά περιγράμματα και αντίστροφα.

 • Ψηφιακή επιχειρηματικότητα στη γεωργία (agrodigital entrepreneurship). Η δράση περιλαμβάνει εκπαίδευση και κατάρτιση 200 ανέργων έως 29 ετών.

Στόχος της δράσης είναι η απόκτηση υψηλών δεξιοτήτων, ώστε οι άνεργοι απόφοιτοι να είναι σε θέση να δημιουργήσουν τις δικές τους online επιχειρήσεις εμπορίου και προώθησης αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων.

 • Εκπαίδευση και εργασία στην «κυκλική οικονομία» (DIG_CIRCULAR). Πρόκειται για ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης 200 ανέργων σε τεχνολογίες εξοικονόμησης πόρων και περιβαλλοντικών τεχνικών, που απευθύνεται σε άνεργους απόφοιτους των ΙΕΚ, απόφοιτους των Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑΣ) και σε όσους προέρχονται από τεχνικά επαγγέλματα.
Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:
 • Θεωρητική εκπαίδευση έναν μήνα σε σχετικά γνωστικά πεδία.
 • 12 μήνες on the job training εργασία με 8 ώρες/ημέρα σε εταιρείες του κλάδου κυκλικής οικονομίας (ανακύκλωση προϊόντων διαφόρων βιομηχανικών κλάδων, εταιρείες waste management, εταιρείες βιολογικών καθαρισμών, εταιρείες αποσυναρμολόγησης υλικών, εταιρείες μετατροπής απορριμμάτων σε καύσιμη ύλη, εταιρείες ΑΠΕ, κλπ).

Το πρόγραμμα αυτό υπολογίζεται στην προσμέτρηση του ασφαλιστικού βίου.

 • Εκπαίδευση νέων ανέργων σε θέματα τεχνολογίας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η εν λόγω δράση στοχεύει στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής καθοδήγησης σε 4.000 νέους ανέργους, ηλικίας 18-29 ετών, αφενός μεν για την υποστήριξή τους κατά την ένταξη ή επανένταξη στην αγορά εργασίας αφετέρου δε για να κατανοήσουν τις ιδιαίτερες απαιτήσεις των πολύ μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΠΜΕ & ΜΜΕ) που σχετίζονται με την υιοθέτηση και την αξιοποίηση τεχνολογιών του ηλεκτρονικού επιχειρείν, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής κατάρτισης των παραπάνω ανέργων σε ειδικότητες του ηλεκτρονικού επιχειρείν.

Παράλληλα, παρέχει πρακτική άσκηση των ωφελουμένων για επαρκές χρονικό διάστημα, ούτως ώστε να αποκτήσουν πραγματική εμπειρία στην υποστήριξη επιχειρήσεων για την υιοθέτηση της σύγχρονης τεχνολογίας στην επιχειρηματική στρατηγική τους, αλλά και την καθημερινή λειτουργία τους.

Επιμέρους δράση του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων των καταρτισθέντων (σε όποιες ειδικότητες ενδείκνυται).

Σύμφωνα με στελέχη του υπουργείου Εργασίας, αυτή η δράση παρουσιάζει ιδιαίτερη αξία, ενόψει της επικείμενης έναρξης υλοποίησης των Ανοικτών Κέντρων Εμπορίου (ΑΚΕ) σε 59 αστικά κέντρα όλης της χώρας, καθώς τα έργα αυτά προβλέπουν, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη και την παροχή σε πάνω από 3.000 πολύ μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων σε όλη τη χώρα ψηφιακών εφαρμογών προς άμεση αξιοποίηση.

Όπως διαπιστώνουν, το γεγονός αυτό δημιουργεί ανάγκες για ανθρώπινο δυναμικό το οποίο θα έχει εκπαιδευθεί σε ψηφιακές πρακτικές.

 • Δράση για την αναβάθμιση δεξιοτήτων χειριστών μηχανημάτων. Σκοπός της δράσης είναι ο σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων κατάρτισης των εργαζομένων που εντάσσονται στα επαγγελματικά προφίλ των χειριστών μηχανημάτων, για την αναβάθμιση, καθώς και την απόκτηση νέων δεξιοτήτων.

Η σημασία αυτού του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι αφορά μία επαγγελματική κατηγορία, η οποία, μαζί με τους φορτοεκφορτωτές, απαριθμεί περί τα 128.000 άτομα, ενώ παράλληλα ενισχύεται ο πυλώνας της υγείας και ασφάλειας.

Ατομικός εκπαιδευτικός «φορητός» λογαριασμός

Για τα πιλοτικά προγράμματα δημιουργείται ατομικός εκπαιδευτικός «φορητός» λογαριασμός των ωφελουμένων με καταμέτρηση εκπαιδευτικών πόντων (1 πόντος/ημέρα). Ο λογαριασμός θα τηρείται σε ενιαία ηλεκτρονική βάση δεδομένων διά βίου εκπαίδευσης.

Βάσει αυτού του μητρώου, θα πριμοδοτούνται σε μελλοντικά προγράμματα εκπαίδευσης ή απασχόλησης οι μελλοντικοί υποψήφιοι συμμετέχοντες (σε όλες τις διαδικασίες).

Η καταμέτρηση πόντων θα υπολογίζεται:
 • σε αιτήσεις συναφών προγραμμάτων και
 • σε όμοιες κατηγορίες προγραμμάτων (πόντοι από πρόγραμμα πιλότο σε πρόγραμμα πιλότο και από την 1 Ιανουαρίου 2020 σε όλα τα προγράμματα).

Παράλληλα, συστήνεται ηλεκτρονική εφαρμογή δεικτών αξιολόγησης στο τέλος κάθε μήνα με συμμετοχή εκπαιδευτών και ωφελουμένων.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: Ενημερώνει για την πιλοτική λειτουργία δικτύων 5G στην Ελλάδα

bizness.gr

Published

on

5G

Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων 5G και προχωρά με ταχύτητα προς αυτήν την κατεύθυνση, ενώ καλούνται οι πολίτες να ενημερώνονται από τους θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας για τα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τη λειτουργία των υποδομών.

Τα παραπάνω τονίζονται σε ανακοίνωση του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης το οποίο επισημαίνει ότι «ο αναπτυξιακός νόμος 4635/2019 που ψηφίστηκε από τη Βουλή στα τέλη Οκτωβρίου περιλαμβάνει σαφείς διατάξεις για την αδειοδότηση των κεραιοσυστημάτων και τον έλεγχό τους και περιλαμβάνει ρυθμίσεις για τα όρια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στη βάση των οδηγιών που έχουν εκδώσει διεθνείς οργανισμοί και του πλαισίου που έχει οριστεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με το υπουργείο, ο έλεγχος για τα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην Ελλάδα πραγματοποιείται από την Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ), η οποία διενεργεί τακτικά μετρήσεις και υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία που εξέδωσε η ΕΕΑΕ στις 12 Μαρτίου 2019, «το 2018 δεν διαπιστώθηκαν εντός αστικού ιστού, σε καμία περιοχή της χώρας, υπερβάσεις των ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία, όπως αυτά ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία (…)». Επιπροσθέτως, όπως σημειώνει το υπουργείο, η ΕΕΑΕ διαθέτει κινητές μονάδες, ορισμένες από τις οποίες έχουν ήδη δοθεί σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για τη μέτρηση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας στην περιοχή τους.

«Τα σύγχρονα ενσύρματα και ασύρματα δίκτυα εντάσσονται στη στρατηγική της κυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Η εγκατάσταση και λειτουργία των εν λόγω υποδομών γίνεται με πρώτιστο μέλημα τη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος, στο οποίο βεβαίως περιλαμβάνονται η προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος», τονίζει η ανακοίνωση του υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συμπληρώνει: «Η κυβέρνηση ενθαρρύνει τις επενδύσεις για την ανάπτυξη των δικτύων 5G και προχωρά με ταχύτητα προς αυτήν την κατεύθυνση».

Τέλος, το υπουργείο κάνει έκκληση προς τους πολίτες «να ενημερώνονται από τους θεσμοθετημένους φορείς της Πολιτείας για τα επιστημονικά δεδομένα που σχετίζονται με τη λειτουργία υποδομών. Οι συγκεκριμένοι φορείς διαθέτουν εμπειρία, τεχνογνωσία και καταρτισμένο επιστημονικό προσωπικό και είναι οι μόνοι που είναι σε θέση να δώσουν ακριβή και επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση για θέματα όπως η λειτουργία των τηλεπικοινωνιακών δικτύων στην Ελλάδα».

Αφορμή για την ανακοίνωση του υπουργείου στάθηκε η πρόσφατη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Καλαμάτας για τη λειτουργία του πιλοτικού δικτύου 5G στην πόλη.

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Παρόντες στην ημερίδα για τον τουρισμό «Next is Now 2019» Θεοχάρης και Κόνσολας

bizness.gr

Published

on

Θεοχάρης, Κόνσολας

Στις προοπτικές του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, στην ανάγκη στροφής του προς την ποιότητα και τη βιωσιμότητα, στις νομοθετικές πρωτοβουλίες που προωθεί το Υπουργείο Τουρισμού αλλά και στις προκλήσεις που υπάρχουν σε διεθνές επίπεδο με την αλλαγή του τουριστικού μοντέλου, αναφέρθηκε ο Υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης μιλώντας στην ημερίδα «Next is Now 2019 – Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση. Δυνατότητες και Προοπτικές», που πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, της Περιφέρειας Αττικής και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής.

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης, τόνισε «βασικός στόχος είναι να απαγκιστρωθούμε από το μαζικό τουρισμό και να πάμε σε ένα ανθρωποκεντρικό τουριστικό μοντέλο ανάπτυξης, που θα αφουγκράζεται τα «θέλω» των τουριστών που επισκέπτονται τη χώρα, τις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών και θα διαφυλάττει το περιβάλλον, την παράδοση και την ιστορία μας».

«Η στροφή στην ποιότητα, στη βιώσιμη ανάπτυξη και η δημιουργία ενός προϊόντος που δε θα αποκλείει κανέναν τουρίστα όπως είναι τα άτομα με αναπηρία, είναι ένα δύσκολο εγχείρημα που για να πετύχει απαιτείται η συστράτευση όλων των εμπλεκομένων μερών», είπε ο Υπουργός Τουρισμού.

Όπως τόνισε στόχος του υπουργείου Τουρισμού είναι να χαράσσει τη στρατηγική της επόμενης ημέρας, σε συνεργασία με τον Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

«Πρέπει να φύγουμε από τη λογική της συγκυριακής ανάπτυξης» είπε ο Υπουργός Τουρισμού «και αυτό δε γίνεται από την μια ημέρα στην άλλη. Πρέπει η πολιτική ηγεσία, οι τουριστικοί φορείς, ο ιδιωτικός τομέας και οι εργαζόμενοι, να δουλέψουμε από κοινού για να το επιτύχουμε αυτό. Δηλαδή να δουλέψουμε ως ομάδα και το σχέδιο να γίνει κτήμα όλων μας».

Ο κ. Χάρης Θεοχάρης επισήμανε:

«Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, εγώ προσωπικά και όλη η ηγεσία του Υπουργείου Τουρισμού θα σταθούμε δίπλα σε όλες τις προσπάθειες που κάνουν οι ξενοδόχοι για να ανταποκριθούμε στις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας».

«Είναι ώρα για πράξεις και όχι για λόγια το χρωστάμε στην πατρίδα μας, το οφείλουμε στις επόμενες γενιές», σημείωσε χαρακτηριστικά ο κ. Χάρης Θεοχάρης.

Παρών και ο Μάνος Κόνσολας

Την πλατφόρμα της κυβέρνησης για τις θεματικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού παρουσίασε από τη μεριά του ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ.Μάνος Κόνσολας, από το βήμα της ημερίδας «Next is Now 2019- Ελληνικός Τουρισμός, μια Εθνική Υπόθεση! Δυνατότητες και Προοπτικές».

Τόνισε ότι η διαφοροποίηση και ο εμπλουτισμός του τουριστικού μας προϊόντος συνδέεται με τη συνδυαστική ανάπτυξη διαφορετικών μορφών τουρισμού, που έχει σαν στόχο:
 • Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του τουρισμού μας.
 • Την προσέλκυση επισκεπτών υψηλού εισοδήματος.
 • Το άνοιγμα νέων αγορών και η στόχευση σε νέα target groups.
 • Την επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου.
 • Την αειφόρο ανάπτυξη.
 • Τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης.

Επισήμανε ότι για πολλά χρόνια, η χώρα μας ήταν εγκλωβισμένη στη μονοκαλλιέργεια, στο παραδοσιακό σχήμα ήλιος και θάλασσα, αλλά η αύξηση του ανταγωνισμού και οι διεθνείς τάσεις , επιβάλλουν, πλέον, μια άλλη οπτική και κυρίως την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Ο Μάνος Κόνσολας αναφέρθηκε διεξοδικά στις προτάσεις εφαρμοσμένης πολιτικής που προωθεί η κυβέρνηση για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού, όπως η κρουαζιέρα και ο θαλάσσιος τουρισμός, ο τουρισμός υγείας, ο αστικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, ο γαστρονομικός τουρισμός κ.α.

Ανακοίνωσε ότι είναι ήδη έτοιμο το νομοσχέδιο για τον καταδυτικό τουρισμό, ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει η αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

«Πρέπει να δημιουργηθούν νέα προγράμματα σπουδών και σύγχρονες ειδικότητες, που θα έχουν αντιστοίχιση, όχι μόνο στο μέλλον, αλλά και στο αναπτυξιακό πρότυπο της χώρας στον τουρισμό για τα επόμενα χρόνια. Πως μπορούμε να αναπτύξουμε τον τουρισμό υγείας στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, όταν δεν υπάρχει μια σχολή διοίκησης μονάδων τουρισμού υγείας; Όταν δεν υπάρχουν ειδικότητες που σχετίζονται με την προσφορά υπηρεσιών στον τουρισμό υγείας;

Αν θέλουμε, και το αναφέρω, ως δεύτερο παράδειγμα να διαμορφώσουμε τις προοπτικές ανάπτυξης του συνεδριακού τουρισμού, θα πρέπει οι δομές μας στην τουριστική εκπαίδευση να παράγουν στελέχη με ειδικότητα congress & events management. Επίσης, για την ανάπτυξη της κρουαζιέρας υπάρχουν ειδικότητες όπως η διαχείριση αποσκευών σε λιμάνια που αποτελούν home port αλλά και άλλες ειδικότητες που υποστηρίζουν τη λειτουργία του.

Ουσιαστικά, μιλάμε για περιζήτητες και πολύ καλά αμειβόμενες ειδικότητες που θέλουμε να δημιουργήσουμε, μέσα από ένα νέο μοντέλο τουριστικής εκπαίδευσης που θα παράγει εξειδικευμένα στελέχη για όλες τις μορφές θεματικού τουρισμού», τόνισε ο κ. Κόνσολας που ανακοίνωσε ότι απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική αναβάθμιση της τουριστικής εκπαίδευσης και τη σύνδεση με την αγορά εργασίας, είναι η σύμπραξη του δημοσίου και μη κρατικούς φορείς.

Continue Reading

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Υπ. Τουρισμού: Στο προσκήνιο το ζήτημα χορήγησης visa σε τουρίστες χωρών εκτός Σένγκεν

bizness.gr

Published

on

Ηγεσία Υπουργείου Τουρισμού

Νέα συνάντηση εργασίας είχαν ο Υπουργός Τουρισμού, κ. Χάρης Θεοχάρης, ο Υφυπουργός Τουρισμού, κ. Μάνος Κόνσολας, ο Γενικός Γραμματέας Τουρισμού, κ. Κωνσταντίνος Λούλης με τον Υφυπουργό Προστασία του Πολίτη, κ. Λευτέρη Οικονόμου, για ζητήματα που αφορούν στον τουρισμό.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν οι βέλτιστες πρακτικές για να διευκολυνθεί η διαδικασία χορήγησης βίζας σε τουρίστες που προέρχονται από χώρες εκτός Σένγκεν (Ρωσία, Κίνα), σε συνεργασία και με το Υπουργείο Εξωτερικών.

Το συγκεκριμένο ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, κ. Κυριάκου Μητσοτάκη, στην Κίνα, που άνοιξε το δρόμο για την ενδυνάμωση των σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες, ενώ προ ημερών είχε γίνει συνάντηση για το ίδιο θέμα του κ. Κόνσολα με τον Υπουργό Εξωτερικών, κ. Δένδια και θα ακολουθήσει εκ νέου και όλης της ηγεσίας του Υπουργείου.

Συμφωνήθηκε, σε πρώτο επίπεδο, η ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό των ελληνικών προξενείων σε αυτές τις χώρες.

Η ηγεσία του Υπουργείου και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, συζήτησαν, επίσης, το ζήτημα της έγκαιρης στελέχωσης στα νησιά και στις τουριστικές περιοχές, των υπηρεσιών της Τουριστικής Αστυνομίας, αλλά και της εντατικοποίησης των ελέγχων για την άγρα πελατών και τις παράνομες ξεναγήσεις.

Continue Reading
Advertisement

Trending