Connect with us

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Σε δημόσια διαβούλευση από τη ΡΑΕ το ρυθμιστικό πλαίσιο για τις υποδομές επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων

bizness.gr

Published

on

Σε δημόσια διαβούλευση έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας το ρυθμιστικό πλαίσιο εγκατάστασης και λειτουργίας υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στην Ελλάδα, δεδομένης της αρμοδιότητάς της για τη διατύπωση γνώμης προς τους αρμόδιους Υπουργούς. Όπως σημειώνει σε σχετική ανακοίνωσή της, η ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, τόσο ως προς τον αριθμό τους όσο και ως προς την χωρική τους κατανομή, αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της εθνικής αγοράς, η οποία ομολογουμένως βρίσκεται ακόμα σε ιδιαίτερα πρώιμο στάδιο.

Αν και τα  αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα στην Ελλάδα, δεν καταβάλλουν τέλος ταξινόμησης ή τέλη κυκλοφορίας και δεν αποτελούν τεκμήριο με φόρο πολυτελούς διαβίωσης, η αγορά πρέπει να σημειώσει άλματα τα επόμενα χρόνια (από το μόλις 0,1% σήμερα) προκειμένου να  επιτύχει τον φιλόδοξο στόχο που έχει θέσει το -επίσης υπό δημόσια διαβούλευση- «Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα» από το ΥΠΕΝ, που προβλέπει μερίδιο 10,2% για τα ηλεκτρικά αυτοκινήτα στην Ελλάδα το 2030.

Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, η έλλειψη πυκνών και εύκολα προσβάσιμων σημείων για την επαναφόρτιση αποτελεί έναν ακόμη ανασταλτικό παράγοντα στην απόφαση των οδηγών για αγορά ή χρήση ηλεκτρικών οχημάτων λόγω του λεγόμενου “range anxiety”, της ανησυχίας δηλαδή ότι η μπαταρία μπορεί εξαντληθεί πριν το κοντινότερο σημείο επαναφόρτισης, με αποτέλεσμα την ακινητοποίηση του οχήματος.

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες

Από το 2014, το θεσμικό πλαίσιο για τις υποδομές επαναφόρτισης έχει σημειώσει σημαντικά βήματα στην Ευρώπη και την Ελλάδα. Με την  Οδηγία 2014/94/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων (AFID), θεσπίστηκε κοινό πλαίσιο μέτρων για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, με πρόβλεψη για πύκνωση των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και φυσικά να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Στις 31 Οκτωβρίου 2017, με την κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμό 77226/1, δημιουργήθηκε το Εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, όπως απαιτείται από το άρθρο 3 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ.

Με το άρθρο 53 παρ. 1 του Ν. 4277/2014 με το οποίον τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του ν. 4001/2011 για την οργάνωση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, εισήχθη η έννοια του “Φορέα Εκμετάλλευσης Υποδομών Επαναφόρτισης Η/Ο” ως το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση υποδομών επαναφόρτισης για τις οποίες προμηθεύεται Ηλεκτρική Ενέργεια με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαναφόρτισης Η/Ο, και παράλληλα επεκτάθηκε ο ορισμός του Τελικού Πελάτη, ώστε να συμπεριλάβει και τον ως άνω Φορέα. Τέλος, προβλέφθηκε εξαίρεση των ως άνω Φορέων από την υποχρέωση λήψης άδειας προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Τα μοντέλα της αγοράς

Όπως εξηγείται στο κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης που εξέδωσε η ΡΑΕ, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, εντός της ΕΕ χρησιμοποιούνται διαφορετικά μοντέλα, τα οποία, συνοπτικά, διακρίνονται σε τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες:

Ανταγωνιστικό μοντέλο αγοράς: Πρόκειται για την ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο από τον ιδιωτικό τομέα και στη βάση μιας ελεύθερης και ανταγωνιστικής αγοράς. Αυτό το μοντέλο έχει υιοθετηθεί σήμερα από τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και ιδιαίτερα από τις μεγαλύτερες αγορές Η/Ο (π.χ. Γαλλία, Γερμανία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο).

Μοντέλο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (DSO): Πρόκειται για την ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης  που συντελείται μέσω πρωτοβουλίας του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (DSO). Η οδηγία 2014/94/ΕΕ (AFID) δεν περιλαμβάνει διατάξεις που αποκλείουν την εμπλοκή του DSO σε αυτόν τον τομέα. Το μοντέλο Διαχειριστή Συστήματος Διανομής υιοθετήθηκε από ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ, όπως η Ιρλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο στα πρώιμα στάδια ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης, ως εναλλακτική λύση, στον βαθμό που η δημιουργία υποδομών δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέσω της αγοράς.

– Μοντέλο διαγωνισμού και παραχώρησης: Πρόκειται για την ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο μέσω διαγωνισμών που διοργανώνονται από δημόσιο φορέα σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο. Στο πλαίσιο των εν λόγω προσφορών, η παραχώρηση για την εγκατάσταση ή/και τη λειτουργία ενός ορισμένου αριθμού σημείων επαναφόρτισης Η/Ο σε μια συγκεκριμένη γεωγραφική περιοχή χορηγείται σε μία ή περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες.

Σημειώνεται πως το μοντέλο παραχώρησης έχει υιοθετηθεί σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, ιδίως σε επίπεδο μεμονωμένων δήμων (π.χ. Άμστερνταμ, Λονδίνο, Βερολίνο) και συνιστά εφαρμογή κεντρικού σχεδιασμού στην ανάπτυξη των υποδομών ηλεκτροκίνησης, όπου η δυνατότητα ή και οι θέσεις ανάπτυξης των υποδομών αποτελούν αγαθό που διαχειρίζεται κεντρικά η Πολιτεία, αλλά οι υποδομές καθ’ εαυτές υλοποιούνται και λειτουργούν από ιδιωτικούς φορείς, εν είδει παραχώρησης (concession) έναντι ανταλλάγματος ή άλλων υποχρεώσεων.

Μοντέλο εθνικού φορέα εκμετάλλευσης: Πρόκειται για την ανάπτυξη των δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης μέσω ειδικού δημόσιου φορέα. Ο φορέας μπορεί να αναλάβει την ευθύνη είτε μόνο για την εγκατάσταση και την ιδιοκτησία των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ή και για τη λειτουργία τους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών ηλεκτροκίνησης. Το εθνικό μοντέλο φορέα εκμετάλλευσης αντιμετωπίζει τις υποδομές επαναφόρτισης ως «φυσικό μονοπώλιο».

Υβριδικό μοντέλο: Πρόκειται για ένα μικτό μοντέλο που συνδυάζει στοιχεία τουλάχιστον δύο από τα παραπάνω μοντέλα. Διαφορετικοί συνδυασμοί αυτών των μοντέλων είναι δυνατοί και έχουν εφαρμοστεί από διαφορετικά κράτη μέλη της ΕΕ.

Η ΡΑΕ καλεί λοιπόν όλους τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν τις προτάσεις τους και τα σχόλιά τους σχετικά με τα γενικά ζητήματα ανάπτυξης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης, μεταξύ των οποίων: το προτιμότερο μοντέλο  για την ανάπτυξη των εν λόγω υποδομών, θέματα που αφορούν τη λειτουργία τους (π.χ. σχετικά με τις απαιτήσεις διαλειτουργικότητας, την επιλογή προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας κ.α.), τις δυνατότητες ελέγχου και διαχείρισης του φορτίου ηλεκτρικών οχημάτων καθώς και τις υπηρεσίες που αυτό θα μπορεί να προσφέρει στο Δίκτυο και το Σύστημα.

Το πλήρες κείμενο της δημόσιας διαβούλευσης, η οποία λήγει την Τετάρτη 5 Δεκεμβρίου, είναι διαθέσιμο στον ιστότοπο της ΡΑΕ.

 

Πηγή: ypodomes.com

Advertisement Macon
Advertisement TÜV Austria
Advertisement
Τα Δικαστήρια στην οδό Ευελπίδων - Πηγή: Eurokinissi
REAL ESTATE21 ώρες ago

Πώς 2 νέα μεγάλα έργα ΣΔΙΤ αλλάζουν το real estate των περιοχών που θα γίνουν

Η Αθήνα από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE23 ώρες ago

Η Αθήνα παραμένει η φθηνότερη ανά τετραγωνικό ευρωπαϊκή πρωτεύουσα στα ακίνητα

Το ακίνητο logistics της Premia Properties στη θέση Ψάρι στον Ασπρόπυργο - Πηγή: Premia Properties
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Αυξάνει κέρδη & χαρτοφυλάκιο ακινήτων η Premia Properties το 2022

Άποψη της Αράχωβας - Πηγή: Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Νέο ακίνητο στην Αράχωβα απέκτησε η Centric – Ποιό ξενοδοχείο απέκτησε σε πλειστηριασμό

Το Golden Hall - Πηγή: Eurokinissi / Παναγοπούλου Γεωργία
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

Ολοκληρώθηκε η αποεπένδυση της Värde Partners από τη Lamda Malls – Στη Lamda πλέον το 100% των 2 malls

To Commercial Hub στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

Πρόσω ολοταχώς για τα νέα malls στο Ελληνικό με τη νέα εταιρεία ειδικού σκοπού της Lamda

Μακέτα για το Ερασίνειο Ογκολογικό Νοσοκομείο στο Κορωπί - Πηγή: Parthenios Architects & Associates
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Ξανά στο σφυρί το ακίνητο – φιλέτο στο Κορωπί – Πότε πλειστηριάζεται

Design by Canva Pro
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Οι 3 κλάδοι real estate στην Ελλάδα που προσελκύουν επενδύσεις

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ6 ημέρες ago

Ντεμπούτο το 2023 στην Κρήτη για την Intercontinental – Πού ανοίγει 5άστερο resort

Το σύγχρονο κτίριο γραφείων της Noval στο Χαλάνδρι - Φωτό: Redex
REAL ESTATE6 ημέρες ago

Οι 5 τομείς που θα επενδύσει στο μέλλον η Noval Property

REAL ESTATE8 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

REAL ESTATE4 μήνες ago

Οι 2 εμβληματικές επενδύσεις real estate που μεταμορφώνουν την Πατησίων

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 έτος ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 έτος ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Τα Μεσόγεια από ψηλά - Design by Canva Pro
REAL ESTATE8 μήνες ago

Σε ποιά περιοχή “κλείδωσε” η μεγάλη επένδυση της Microsoft στην Ελλάδα – Άνοδος στο τοπικό real estate

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ3 έτη ago

Διεθνή διαγωνισμό προκηρύσσει το ΥΠΕΝ για την κατεδάφιση αυθαιρέτων στην Αττική

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο Brown Beach Corinthia στους Αγίους Θεοδώρους - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 μήνες ago

[ΦΩΤΟ] 3 τουριστικές επενδύσεις που μεταμορφώνουν την Κορινθία – Πού και πότε ανοίγουν τα νέα ξενοδοχεία

Μύκονος - Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva
REAL ESTATE9 μήνες ago

Οι 5 hot περιοχές της Ελλάδας με τη μεγαλύτερη ζήτηση για ακίνητα από το εξωτερικό

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καλλιπόλεως στο Ελληνικό - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

Προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στο Ελληνικό

Η νέα μικτή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη η τριπλή επένδυση της Ten Brinke στο Χαλάνδρι

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: ΤΕΡΝΑ / PILA Studio
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Piraeus Tower: δείτε πώς θα γίνει ο νέος Πύργος του Πειραιά

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
VIDEOS1 μήνα ago

[VIDEO] Πώς θα γίνουν τα bungalows στο νέο Οne & Only Aesthesis στα Αστέρια Γλυφάδας

Φωτογραφία αρχείου - Πηγή: Canva Pro
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Ξεκίνησε η νέα εμπορική επένδυση της Ten Brinke στο Αγρίνιο

Το πρώην ακίνητο της ΑΒΕΞ στην Πάτρα
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Πρόσω ολοταχώς για τη μεγάλη επένδυση του νέου retail park στην Πάτρα

Το Piraeus Tower στο λιμάνι του Πειραιά όταν ολοκληρωθεί - Φωτό: ΤΕΡΝΑ / PILA Studio
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Ποιά είναι τα 5 νέα “πράσινα” κτίρια της Dimand

Η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη - Πηγή: Όμιλος Fais
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

Ανοίγει το καλοκαίρι η νέα Αγορά Μοδιάνο στη Θεσσαλονίκη

Πάρος - Πηγή: Unsplash
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε τη νέα ξενοδοχειακή επένδυση της Grivalia στην Πάρο – Πώς θα μεταμορφωθεί το Piperi

Το νέο κτίριο γραφείων της ehret + klein στο πρώην κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά 1-3 - Πηγή: ehret + klein
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 μήνες ago

Ξεκίνησε η επένδυση των Γερμανών στο πρώτην κτίριο του ΔΟΛ στη Χρήστου Λαδά

Advertisement Aecom

Trending