Connect with us

REAL ESTATE

Ξεκίνησε η Δημόσια Προσφορά για την είσοδο της Dimand στο Χρηματιστήριο

Παύλος Ρίζος

Published

on

To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά - Πηγή: Dimand
To Piraeus Port Plaza στον Πειραιά - Πηγή: Dimand

Ξεκίνησε η Δημόσια Προσφορά για την είσοδο της Dimand στο Χρηματιστήριο και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 1η Ιουλίου 2022.

Eφόσον όλα κυλήσουν ομαλά οι μετοχές της εταιρείας, μετά την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 6 Ιουλίου.

H Αύξηση αφορά στην έκδοση 6.538.100 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων, οι οποίες θα διατεθούν μέσω Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (325.000 Νέες Μετοχές).

Στην αύξηση έχουν δεσμευτεί να συμμετέχουν οι εταιρείες Latsco (συμφερόντων οικογένειας Μαριάννας Λάτση) μέχρι το ποσό των €15 εκατ., και Orasis (συμφερόντων George Elliot) μέχρι του ποσού των €10,0 εκατ.

Σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, η Latsco και η Orasis θα λάβουν 100% και 80%, αντίστοιχα, της αιτούμενης συμμετοχής τους στην Τιμή Διάθεσης.

Πώς θα χρησιμοποιηθούν τα “φρέσκα” κεφάλαια

Το σύνολο των καθαρών εσόδων, μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων δαπανών έκδοσης ποσού €5.342.000 περίπου, με βάση την ανώτατη τιμή που ορίσθηκε από τους Συντονιστές Κύριους Ανάδοχους και την Εταιρεία σε €15,00 ανά Νέα Μετοχή, θα ανέρχεται σε €92.730.000 και θα διατεθεί

  • άμεσα ποσό €50.896.000 για την προπληρωμή του Ομολογιακού Δανείου TEMPUS (H.I.G)
  • ποσό περίπου €28.000.000 για την χρηματοδότηση του υφιστάμενου προγράμματος ανάπτυξης υφιστάμενων ακινήτων του Ομίλου Dimand (συμπεριλαμβανομένων των υπογεγραμμένων συμβολαιογραφικών προσυμφώνων για την αγορά ακινήτου) εντός 24 μηνών από την πιστοποίηση της Αύξησης,
  • ποσό περίπου €13.834.000 για την χρηματοδότηση της άμεσης ή έμμεσης απόκτησης νέων ακινήτων

Στο δρόμο του Χρηματιστηρίου και η Dimand – Στα σκαριά 8 νέες μεγάλες επενδύσεις

H ανακοίνωση της Dimand για την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών

Δυνάμει της από 22.03.2022 Έκτακτης Αυτόκλητης Καθολικής Γενικής Συνέλευσης και της από 17.06.2022 συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της «DIMAND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «Εκδότρια»), αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων:

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας ποσού €326.905 με καταβολή μετρητών και κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων (κοινών και προνομιούχων) και έκδοση 6.538.100 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,05 εκάστη (εφεξής οι «Νέες Μετοχές»), καλυπτόμενη μέσω Δημόσιας Προσφοράς (6.213.100 Νέες Μετοχές) και Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων (325.000 Νέες Μετοχές), η εισαγωγή του συνόλου των κοινών μετοχών της Εταιρείας (περιλαμβανομένων των νεοεκδοθησόμενων 6.538.100 κοινών ονομαστικών μετοχών) στη Ρυθμιζόμενη Αγορά (Κύρια Αγορά) του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3371/2005, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και η τιμή διάθεσης θα καθορισθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους σε συνεργασία με την Εταιρεία, και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από πρόσωπο κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου, εντός του ανακοινωθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών, ενώ τυχόν διαφορά από την έκδοση των Νέων Μετοχών υπέρ το άρτιο, θα πιστωθεί στον ειδικό λογαριασμό «αποθεματικό από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο.

Οι υφιστάμενοι κοινοί μέτοχοι της Εταιρείας (εφεξής οι «Πωλητές Μέτοχοι»), προς το σκοπό διευκόλυνσης πράξεων σταθεροποίησης επί των μετοχών της Εταιρείας, έχουν συνομολογήσει με τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους ρήτρα επιπρόσθετης κατανομής μετοχών («Overallotment Facility») και τους έχουν παραχωρήσει δικαίωμα προαίρεσης αγοράς («Greenshoe Option») μέχρι 931.800 επιπρόσθετων υφιστάμενων κοινών μετοχών της Εταιρείας (εφεξής οι «Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment)» και από κοινού με τις Νέες Μετοχές, οι «Προσφερόμενες Μετοχές»), ώστε οι τελευταίοι να τις διαθέσουν σε τελικούς επενδυτές για την κάλυψη τυχόν αυξημένης ζήτησης κατά τη Δημόσια Προσφορά.

Η τιμή και ο χρόνος μεταβίβασης των Πρόσθετων Μετοχών (Overallotment) στους επενδυτές θα είναι ίδιοι με αυτές των υπολοίπων μετοχών που διατίθενται μέσω Δημόσιας Προσφοράς. Αν το ως άνω δικαίωμα προαίρεσης (Greenshoe Option) ασκηθεί πλήρως, το σύνολο των προσφερόμενων μετοχών (συμπεριλαμβανομένης της Παράλληλης Διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων) θα ανέλθει σε 7.469.900 Μετοχές, εκ των οποίων 6.538.100 Νέες Μετοχές και 931.800 υφιστάμενες Μετοχές. Εφόσον δυνάμει των ανωτέρω ρυθμίσεων διατεθούν Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), οι Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι ενδέχεται να προβούν σε χρηματιστηριακές πράξεις στο Χ.Α. με σκοπό τη σταθεροποίηση της χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής.

Συνεπώς, κατά τη Δημόσια Προσφορά αναλυτικότερα προσφέρονται:

(α) 6.213.100 Νέες Μετοχές,

(β) τυχόν αδιάθετες μετοχές, εφόσον προκύψουν κατά την Παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων των 325.000 Νέων Μετοχών, και

(γ) έως 931.800 Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), οι οποίες δύναται να διατεθούν σε περίπτωση υπερκάλυψης της Έκδοσης, και οι οποίες συνολικά καλούνται εφεξής οι «Μετοχές Δημόσιας Προσφοράς».

Τιμή διάθεσης

Η τελική τιμή διάθεσης των προσφερόμενων μετοχών (εφεξής η «Τιμή Διάθεσης») θα καθοριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους, σε συνεργασία με την Εταιρεία, σύμφωνα με το άρθρο 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129, όπως ισχύει, εντός του Εύρους Τιμής Διάθεσης, μέσω Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών (εφεξής το «Η.ΒΙ.Π.»), και θα εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο ή από πρόσωπο κατ’ εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου. Συγκεκριμένα, η τελική Τιμή Διάθεσης θα καθορισθεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλλουν οι Ειδικοί Επενδυτές στο Η.ΒΙ.Π. Η εν λόγω διαδικασία υποβολής προσφορών θα ακολουθηθεί για το μέρος της Δημόσιας Προσφοράς που αφορά τους Ειδικούς Επενδυτές και θα πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα με τις εγγραφές των Ιδιωτών Επενδυτών. Ταυτόχρονα με τον καθορισμό της Τιμής Διάθεσης, θα αποφασιστεί και η οριστική κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.

Η Τιμή Διάθεσης θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές, Ειδικούς και Ιδιώτες Επενδυτές, που θα συμμετάσχουν στη διάθεση των Νέων Μετοχών μέσω της Δημόσιας Προσφοράς και Παράλληλης διάθεσης σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, με εξαίρεση για το προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών που συμμετέχει στην Παράλληλη διάθεση μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων, όπου αυτή θα υπολείπεται κατά ποσοστό 10% της Τιμής Διάθεσης, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω στο δεύτερο δεκαδικό. Επιπλέον, οι τυχόν Πρόσθετες Μετοχές (Overallotment), σε περίπτωση ενεργοποίησης της ρήτρας επιπρόσθετης κατανομής μετοχών (overallotment), θα διατεθούν επίσης κατά τη Δημόσια Προσφορά στην Τιμή Διάθεσης.

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του δεσμευτικού εύρους τιμής διάθεσης, για το προσδιορισμό του οποίου ακολουθήθηκε η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνεκτίμηση τόσο των συνθηκών των κεφαλαιαγορών στην Ελλάδα και διεθνώς όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του Ομίλου. Οι Ειδικοί Επενδυτές θα υποβάλλουν τις προσφορές τους για τις Μετοχές εντός του ακόλουθου δεσμευτικού εύρους τιμών:

Κατώτατη τιμή εύρους: 13 ευρώ

Ανώτατη τιμή εύρους: 15 ευρώ

Με βάση την ανώτατη τιμή του ανωτέρv εύρους, τα συνολικά έσοδα από τη Δημόσια Προσφορά θα ανέλθουν κατά μέγιστο σε €98.071.500 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων). Εφόσον διατεθεί και το σύνολο των 931.800 Πρόσθετων Μετοχών (Overallotment), το συνολικό ύψος της προσφοράς θα ανέλθει κατά μέγιστο σε €112.048.500 (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων από την διάθεση Νέων Μετοχών σε περιορισμένο κύκλο προσώπων).

Σε κάθε περίπτωση, η Τιμή Διάθεσης θα καθοριστεί εντός του προαναφερθέντος δεσμευτικού εύρους τιμών και θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 01.07.2022. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Τιμή Διάθεσης, βλ. Ενότητα 4.6.4 «Τιμή Διάθεσης Νέων Μετοχών» του από 23.06.2022 Ενημερωτικού Δελτίου που καταρτίστηκε για τη Δημόσια Προσφορά.

Advertisement

Advertisement Macon
Advertisement
Advertisement TÜV Austria
Advertisement Aecom
Advertisement Δέλτα Τεχνική
REAL ESTATE4 ώρες ago

Άγγιξε τα 470 εκατ. ευρώ η αξία των ακινήτων της Trastor στο τέλος του 2023

Little Athens Project, Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL8 ώρες ago

The Ellinikon: σύμβουλος σε 3 μεγάλα οικιστικά έργα στο Ελληνικό αναλαμβάνει η Hill International

Νάξος - Design by Canva Pro
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ9 ώρες ago

Εγκρίθηκε νέο ξενοδοχείο στη Νάξο – Σε ποιά περιοχή του νησιού θα γίνει

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ10 ώρες ago

Δρομολογείται επένδυση για νέο ξενοδοχείο στο Ηράκλειο – Δείτε πού

Το νέο συγκρότημα γραφείων και καταστημάτων The Grid στο Μαρούσι - Πηγή φωτό: Noval Property
REAL ESTATE11 ώρες ago

Ξεπέρασε τα 570 εκατ. ευρώ η αξία επενδύσεων της Noval Property – Σε ποιά μεγάλα projects εστιάζει

Πηγή: One&Only Kea Island
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

[ΦΩΤΟ] Ανοίγει το Μάιο το νέο 5άστερο One&Only Kea Island στην Τζιά – Τι θα περιλαμβάνει

Το ιστορικό ξενοδοχείο "Βιέννη" στη Θεσσαλονίκη που θα γίνει ξενοδοχείο της Brown Hotels - Πηγή: Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

“Παγώνει” επένδυση στη Θεσσαλονίκη η Brown Hotels ενώ αναζητά νέες ευκαιρίες σε Χαλκιδική

Ilio Mare Seaside Resort - Πηγή: Hotelbrain
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 ημέρα ago

Νέες ξενοδοχειακές μονάδες στο χαρτοφυλάκιό της θέλει να προσθέσει η HotelBrain – Που αναζητά ακίνητα

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Πηγή: Canva
LOGISTICS1 ημέρα ago

Γιατί η Θεσσαλονίκη αποτελεί ελκυστική αγορά για επενδύσεις logistics

Πηγή: Google Maps
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Νέο ξενοδοχείο βρίσκεται “στα σκαριά” στο κέντρο του Πειραιά – Δείτε σε ποιό σημείο

Πηγή: Canva
LOGISTICS6 ημέρες ago

Ανοίγει ο δρόμος για τη μεγάλη επένδυση logistics στην Ελευσίνα

Φωτογραφία αρχείου - Designed by Canva
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Προχωρά η διαδικασία για το νέο ξενοδοχείο πίσω από το Μινιόν

Zoia Notara - Πηγή: Zoia
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 εβδομάδα ago

Στα σκαριά νέο ξενοδοχείο στον Πειραιά – Ποιά γνωστή εταιρεία real estate θα το αναπτύξει

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Το ακίνητο στη Λεωφόρο Μεσογείων που θα μετατραπεί στα νέα κτίρια γραφείων της ΔΕΗ - Πηγή: Google Maps
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 εβδομάδες ago

“Πράσινο φως” για την μεγάλη επένδυση της ΔΕΗ για νέα κτίρια γραφείων στη Λεωφόρο Μεσογείων

Brown Hotels
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Δύο νέα ξενοδοχεία ανοίγει η Brown Hotels στην Αθήνα το 2024

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: PwC
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 ημέρες ago

[VIDEO] Ολοκληρώνεται εντός του 2024 η μεγάλη επένδυση της Dimand για την PwC στο Μαρούσι

Ξενία Πλαταμώνα - Πηγή: ΕΤΑΔ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Σε εξέλιξη διαγωνισμοί για την αξιοποίηση 7 Ξενία σε όλη την Ελλάδα – Δείτε σε ποιές περιοχές

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL6 ημέρες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 ημέρα ago

[VIDEO] Προχωρά η εμπορική επένδυση της Ten Brinke στους Αγίους Αναργύρους

Ο οικιστικός πύργος Marina Tower στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL6 ημέρες ago

[VIDEO] The Ellinikon: δείτε πώς προχωρούν τα μεγάλα έργα υποδομών & το Riviera Tower

Τα νέα κτίρια γραφείων στο ακίνητο του ΤΕΕ στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι - Πηγή: ΤΕΕ
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει η νέα μεγάλη επένδυση “πράσινων”γραφείων στο Δαχτυλίδι στο Μαρούσι

Τα νέα κτίρια γραφείων της PwC που θα αναπτύξει στο Μαρούσι η Dimand - Πηγή: Dimand
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Προς ολοκλήρωση το νέο “πράσινο” κτίριο γραφείων της PwC στο Μαρούσι – Πώς προχωρά το έργο της Dimand

Little Athens Project - Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Πώς θα γίνει το νέο συγκρότημα κατοικιών Park Rise στη γειτονιά Little Athens στο Ελληνικό

Η επένδυση στο Ελληνικό - Πηγή: Lamda Development
RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

[VIDEO] The Ellinikon: πώς θα γίνουν τα 7 σύγχρονα κτίρια κατοικιών Pavillion Terraces στο Ελληνικό

Το νέο κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη - Πηγή: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η επένδυση σε κτίριο γραφείων στην Πλατεία Μαβίλη

Η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στην οδό Καραμανλή στη Γλυφάδα - Πηγή: Ten Brinke
RESIDENTIAL1 μήνα ago

[VIDEO] Προχωρά η οικιστική επένδυση της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Πηγή: Lamda Development
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε πού & πώς θα κατασκευαστεί το νέο hi-tech Vouliagmenis Mall στο Ελληνικό

Τo Διοικητικό Μέγαρο του ΟΤΕ στο Μαρούσι - Πηγή: COSMOTE
VIDEOS2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε το ανανεωμένο εμβληματικό Μέγαρο του ΟΤΕ σε γιορτινή ατμόσφαιρα

Advertisement

TRENDING