Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Grant Thornton: Προνομιακό φορολογικό καθεστώς

bizness.gr

Published

on

Grant Thornton

Η Grant Thornton, μέσω της στήλης της Φοροδοξίες, για το νέο φορολογικό νομοσχέδιο:

  1. Aπό την 1.1.2020 απαλλάσσονται τα Ελληνικά νομικά πρόσωπα από τον φόρο υπεραξίας μεταβίβασης τίτλων συμμετοχής, υπό προυποθέσεις. Μέχρι σήμερα τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 28%.
  2. Από την 1.1.2020 μειώνεται ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμάτων από 10% σε 5%.
  3. Από την 1.1.2019 ο εταιρικός φορολογικός συντελεστής γίνεται 24%. Μέχρι σήμερα τα εισοδήματα αυτά φορολογούνται με 28%.
  4. Μέχρι την 31.12.2022 απαλλάσσονται τα φυσικά πρόσωπα από την υπεραξία μεταβίβασης ακινήτων.
  5. Ο χρόνος παραγραφής των υποθέσεων φοροδιαφυγής για χρήσεις από 2012 και εφεξής περιορίζεται από τα 20 στα 10 έτη.
  6. Μέχρι την 31.12.2019 δεν φορολογείται το ποσό της διαγραφής χρεών νομικών προσώπων προς πιστωτικά ιδρύματα, στο πλαίσιο εξωδικαστικού συμβιβασμού.
  7. Η φορολόγηση δικαιωμάτων μετοχών (“stock options”) ως παροχή σε είδος επεκτείνεται και στα συγγενικά πρόσωπα εργαζόμενων της επιχείρησης η οποία τα παρέχει, χωρίς καμία βελτίωση στον τρόπο φορολόγησης τους.
  8. Θεσπίζεται εναλλακτικός τρόπος φορολόγησης μη κατοίκων Ελλάδος που μεταφέρουν την φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα με πληρωμή ετήσιου φόρου 100.000 ευρώ, εφόσον επενδύουν 500.000 ευρώ και δεν ήταν φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδος επί τουλάχιστον επτά έτη την τελευταία οκταετία.

Η Βουλγαρία και η Ουγγαρία θα είναι οι μόνες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το φορολογικό έτος 2019 μετά τη μείωση του ελληνικού εταιρικού φόρου στο 24%. Ως χώρες με προνομιακό φορολογικό καθεστώς ορίζονται εκείνες που διαθέτουν εταιρικό συντελεστή ίσο ή μικρότερο από το 50% του συντελεστή φορολογίας στην Ελλάδα ή του 60% από το 2020 και μετά. Έτσι, η Ιρλανδία (12,5%) και η Κύπρος (12,5%) αφαιρούνται από τον κατάλογο αυτό μόνο για το φορολογικό έτος 2019 και επανέρχονται από το 2020.

Η Λετονία και η Εσθονία άλλαξαν πρόσφατα τον παραδοσιακό τρόπο επιβολής του εταιρικού φόρου και αποφάσισαν αυτός να καταβάλλεται μόνο όταν τα εταιρικά κέρδη διανέμονται. Ειδικότερα, στις εν λόγω χώρες δεν επιβάλλεται εταιρικός φόρος εισοδήματος επί των κερδών των εταιρειών που εδρεύουν σε αυτές και σε μόνιμες εγκαταστάσεις αλλοδαπών εταιρειών, παρά μόνο όταν αυτά διανεμηθούν.

Ως διανομή κερδών, πέρα από τη διανομή μερισμάτων και τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, θεωρούνται, ενδεικτικά, οι δαπάνες που δε σχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα της εταιρείας, οι πληρωμές σε συνδεδεμένα μέρη όταν γι’ αυτές δεν τηρείται η αρχή των ίσων αποστάσεων, καθώς επίσης και οι δωρεές. Κατά τη διανομή, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 20% επί του διανεμόμενου ποσού ενώ τα κέρδη που επενδύονται αντί να διανέμονται, δε φορολογούνται. Μήπως πρέπει να ακολουθήσουμε και εμείς το παράδειγμά τους;

Δεν εμπίπτουν στους κανόνες περί ελεγχόμενων αλλοδαπών εταιρειών εταιρείες που ελέγχονται από την Ελλάδα και εδρεύουν σε χώρες εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την προϋπόθεση ότι ασκούν ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα (προσωπικό, εξοπλισμός, περιουσιακά στοιχεία και εγκαταστάσεις). Σε περίπτωση μη άσκησης ουσιαστικής οικονομικής δραστηριότητας, τα αδιανέμητα κέρδη της ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας, φορολογούνται στην Ελλάδα. Υπενθυμίζεται ότι, ως ελεγχόμενη αλλοδαπή εταιρεία νοείται αυτή η οποία καταβάλλει εταιρικό φόρο σε άλλη χώρα, ο οποίος είναι μικρότερος από το μισό του εταιρικού φόρου που η ίδια θα όφειλε στην Ελλάδα και το εισόδημά της προέρχεται, σε ποσοστό άνω του 30%, από παθητικά εισοδήματα (μερίσματα, υπεραξίες, τόκοι, κλπ.).

Παθητικό εισόδημα που προέρχεται και από μη συνδεδεμένες επιχειρήσεις λαμβάνεται πλέον υπόψη για τον χαρακτηρισμό μιας εταιρείας ως “ελεγχόμενης αλλοδαπής εταιρείας”. Ειδικότερα, με το προηγούμενο καθεστώς μια εταιρεία χαρακτηριζόταν ως τέτοια εφόσον, μεταξύ άλλων, το παθητικό εισόδημά της (μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα, κ.α.) προερχόταν κατά 50% από συνδεδεμένα με αυτή πρόσωπα και αποτελούσε τουλάχιστον το 30% των συνολικών εισοδημάτων της.

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) για το 2017, στην χώρα μας εδρεύουν 618 εταιρείες οι οποίες ελέγχονται από πρόσωπα εγκατεστημένα στην αλλοδαπή, με κυριότερες χώρες της εξής πέντε (5): Κύπρος με 38,7% (1.012 επιχειρήσεις), Ηνωμένο Βασίλειο με 7,6% (200 επιχειρήσεις), Γερμανία με 6,2% (162 επιχειρήσεις), Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με 6,2% (162 επιχειρήσεις) και η Ολλανδία με 6,1% (160 επιχειρήσεις).

Εξοντωτικά εξακολουθούν να παραμένουν τα πρόστιμα και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής μετά το φορολογικό έτος 2013 σε περίπτωση ανακριβών δηλώσεων:

Πιο συγκεκριμένα επιβάλλονται
  1. ποσοστό προστίμου 10% έως 50% του βεβαιωθέντος κύριου φόρου,
  2. τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής 8,76% ετησίως.

Έτσι, αν ο φορολογούμενος αποφασίσει να προσφύγει στα δικαστήρια αμφισβητώντας την νομιμότητα επιβολής του φόρου, οι τόκοι μαζί με τα πρόστιμα σε κάποιες περιπτώσεις, σε βάθος πενταετίας, θα υπερβαίνουν κατά πολύ το μη δηλωθέν εισόδημα. Αντίθετα, σε περίπτωση έντοκης επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου στον φορολογούμενο, το δημόσιο επιβαρύνεται με επιτόκιο 6%. Μήπως πρέπει να υπάρξουν στοχευμένες ενέργειες για την άρση της εν λόγω διάκρισης;

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΣΕΒΕ: Καθοδική η πορεία των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας τον Οκτώβριο

bizness.gr

Published

on

ΣΕΒΕ - Εξαγωγές

Όπως προκύπτει από τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα 06.12.2019 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές παρουσίασαν μείωση τον Οκτώβριο 2019 έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2018, κατά €287,0 εκατ.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές μας ανήλθαν σε €2.865,2 εκατ. έναντι €3.152,2 εκατ. τον Οκτώβριο 2018, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε 9,1%. Αντίστοιχα καθοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές της Ελλάδας, καθώς διαμορφώθηκαν σε €4.832,1 εκατ. έναντι €5.230,4 εκατ. τον Οκτώβριο 2018, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €398,3 εκατ., δηλαδή μείωση της τάξης του 7,6%. Παράλληλα, οι μειώσεις στις εμπορευματικές συναλλαγές της χώρας τον Οκτώβριο είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση του εμπορικού μας ελλείμματος από €2.078,2 εκατ. σε €1.966,9 εκατ. ευρώ.

Εμπορευματικές μας συναλλαγές στο α’ δεκάμηνο 2019

Εξετάζοντας τις εμπορευματικές μας συναλλαγές στο α’ δεκάμηνο 2019, παρατηρούμε ότι τόσο οι εξαγωγές, όσο και οι εισαγωγές διαγράφουν ανοδική πορεία συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018.

Πιο αναλυτικά, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €28.160,4 εκατ. τη φετινή χρονιά έναντι €27.818,2 εκατ. πέρυσι, με τη διαφορά να ανέρχεται σε €342,2 εκατ., δηλαδή 1,2%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές της Ελλάδας στο διάστημα Ιανουάριος-Οκτώβριος 2019, ανήλθαν στο ποσό των €46.656,2 εκατ. έναντι €45.287,5 εκατ. στο αντίστοιχο διάστημα του 2018, ενώ το εμπορικό ισοζύγιο παρουσίασε έλλειμμα €18.495,8 εκατομμυρίων, αυξημένο κατά €1.026,5 εκατ., δηλαδή 5,9% συγκριτικά με το α’ δεκάμηνο 2018.

Το παζλ των ελληνικών εξαγωγών

Όσον αφορά στους κλάδους που συνθέτουν το παζλ των ελληνικών εξαγωγών και εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα βιομηχανικά προϊόντα όπως και τα λίπη και έλαια συνεχίζουν την καθοδική τους πορεία, με τη μείωση να διαμορφώνεται σε €108,8 εκατ., δηλαδή 2,5% για τα βιομηχανικά και €69,3 εκατ., δηλαδή 17,7% για τα λίπη και έλαια.

Αντίθετα, οι εξαγωγές τροφίμων αυξήθηκαν κατά €98,3 εκατ., δηλαδή 2,6%, των χημικών προϊόντων κατά €530,9 εκατ., δηλαδή 18,4%, των μηχανημάτων και οχημάτων κατά €174,7 εκατ., δηλαδή 7,1%, διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά €467,9 εκατ., δηλαδή 24,7%, των πρώτων υλών κατά €77,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,3% και τέλος των ποτών και καπνών κατά €28,2 εκατ., δηλαδή 4,7%.

Οι χώρες της Ε.Ε.

Τέλος, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν το βασικό αποδέκτη των ελληνικών εξαγωγών, καθώς απορροφούν το 56,1% του συνόλου των προϊόντων, ενώ αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή το ποσοστό ανέρχεται σε 68,6%. Αντίστοιχα, για τις Τρίτες Χώρες προορίζεται το 43,9% του συνόλου των ελληνικών προϊόντων και το 31,4% αν παραλείψουμε τα πετρελαιοειδή.

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΛΣΤΑΤ: Στα 4.832,1 εκατ. ευρώ η αξία των εισαγωγών τον Οκτώβριο – Στα 2.865,2 εκατ. οι εξαγωγές

bizness.gr

Published

on

Εξαγωγές

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ανήλθε στο ποσό των 4.832,1 εκατ. ευρώ (5.324,6 εκατ. δολάρια) έναντι 5.230,4 εκατ. ευρώ (5.988,5 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,6%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 63,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 70,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,9%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 ανήλθε στο ποσό των 2.865,2 εκατ. ευρώ (3.176,1 εκατ. δολάρια) έναντι 3.152,2 εκατ. ευρώ (3.630,8 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 62 εκατ. ευρώ δηλαδή 3,1% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 60,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,0%, σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 ανήλθε σε 1.966,9 εκατ. ευρώ (2.148,5 εκατ. δολάρια) έναντι 2.078,2 εκατ. ευρώ (2.357,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2018, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 5,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 1,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,1%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Οκτώβριο 2019 παρουσίασε αύξηση κατά 9,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,6% σε σχέση με τον μήνα Οκτώβριο 2018.

Η συνολική αξία των εισαγωγών – αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 46.656,2 εκατ. ευρώ (52.174,9 εκατ. δολάρια) έναντι 45.287,5 εκατ. ευρώ (53.668,5 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 3,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 2.208,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,9%. και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 2.036,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018.

Η συνολική αξία των εξαγωγών – αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 ανήλθε στο ποσό των 28.160,4 εκατ. ευρώ (31.681,7 εκατ. δολάρια) έναντι 27.818,2 εκατ. ευρώ (33.170,3 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ 1,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 898,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 962,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,3%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2019 ανήλθε σε 18.495,8 εκατ. ευρώ (20.493,2 εκατ. δολάρια) έναντι 17.469,3 εκατ. ευρώ (20.498,2 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2018, παρουσιάζοντας αύξηση, σε ευρώ, 5,9%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.310,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 9,5% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.073,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,8%.

Τα μηνιαία στοιχεία των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, έχουν προσαρμοστεί στο σύνολο των ενδοκοινοτικών συναλλαγών, περιλαμβανομένων των συναλλαγών κάτω από το στατιστικό κατώφλι , βάσει των Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Αποκτήσεων που υποβάλλονται από τις επιχειρήσεις στο Υπουργείο Οικονομικών. Αντίστοιχα, στα μηνιαία στοιχεία του εμπορίου με τρίτες χώρες, έχουν ενσωματωθεί και τα προσωρινά στοιχεία των “ελλιπών τελωνειακών διασαφήσεων”, τα οποία μετά τη συμπλήρωσή τους θα αντικατασταθούν από τα αντίστοιχα οριστικά.

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 1,629 δισ. ευρώ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κράτους προς τους ιδιώτες

bizness.gr

Published

on

Υπουργείο Οικονομικών

Στο ποσό των 1,629 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν τον Οκτώβριο οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της γενικής κυβέρνησης προς τον ιδιωτικό τομέα έναντι 1,637 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, Σεπτέμβριο.

Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την πορεία των μεγεθών της γενικής κυβέρνησης που δόθηκαν στη δημοσιότητα από το υπουργείο Οικονομικών.

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία και οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων σημείωσαν οριακή μείωση τον Οκτώβριο στα 828 εκατ. ευρώ έναντι 874 εκατ. ευρώ τον Σεπτέμβριο.

Continue Reading
Advertisement

Trending