Connect with us

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Grant Thornton: ΙΚΕ η δημοφιλέστερη εταιρική μορφή για το έτος 2018

bizness.gr

Published

on

Δεν συνιστούν, με βάση την Grant Thornton, προσαύξηση περιουσίας ποσά που πιστώνονται σε λογαριασμό ελεγχόμενου φυσικού προσώπου, όταν αυτό συμμετέχει σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο (Ο.Ε., Ε.Ε., Α.Ε., ΕΠΕ, ΙΚΕ κλπ) και αποδεικνύεται ότι τα συγκεκριμένα πιστωθέντα ποσά αφορούν συναλλαγές ή εισόδημα ή περιουσία του νομικού προσώπου. Σύμφωνα με οδηγίες της φορολογικής διοίκησης, το ποσό αυτό θεωρείται ότι είναι γνωστής προέλευσης και δύναται να συνιστά δάνειο (αν κάτι τέτοιο προκύπτει από τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία ή από άλλα στοιχεία) ή ταμειακή διευκόλυνση, ανάλογα με τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά, κατά την κρίση του ελέγχου.

Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που το εν λόγω ποσό επεστράφη στο νομικό πρόσωπο πριν από τη διενέργεια του ελέγχου, τότε αποτελεί δάνειο ή ταμειακή διευκόλυνση για το φυσικό πρόσωπο και η τυχόν απόδοση (υπεραξία) αποτελεί εισόδημα του φυσικού προσώπου, εφόσον στο νομικό πρόσωπο επεστράφη μόνο το κεφάλαιο. Σε περίπτωση, όμως, που ο ελεγχόμενος επικαλείται τη λήψη δανείου από ελληνική ή αλλοδαπή επιχείρηση, αλλά δεν δύναται να προσκομίσει σχετικό έγγραφο βέβαιης χρονολογίας, ούτε και μπορεί η λήψη του δανείου αυτού να αποδειχθεί από άλλα στοιχεία (π.χ. κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών του φυσικού ή του νομικού προσώπου, από τις οποίες να προκύπτει δόση ή επιστροφή χρηματικού ποσού), τότε ο ισχυρισμός του φορολογουμένου περί δανείου δεν γίνεται δεκτός από τον έλεγχο.

Αναστολή λειτουργίας Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων: Εκτός λειτουργίας φαίνεται ότι τίθεται προσωρινά έως τις αρχές του επόμενου έτους η πλατφόρμα του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων. Η αναστολή λειτουργίας αποσκοπεί στη διόρθωση ορισμένων τεχνικών προδιαγραφών της πλατφόρμας, οι οποίες, όπως έχουν μέχρι σήμερα, δεν επιτρέπουν την πλήρη, ακριβή και σύμφωνη με τη νομοθεσία αλλά και τις κατευθυντήριες οδηγίες που έχουν δοθεί από το Υπουργείο, καταχώριση των απαιτούμενων στοιχείων.

Το βασικότερο πρόβλημα που έχει αναδειχθεί κατά την υποβολή των δηλώσεων είναι η απουσία δυνατότητας καταχώρισης τόσο των πραγματικών δικαιούχων όσο και των ενδιάμεσων οντοτήτων, δηλαδή αυτών που μεσολαβούν μεταξύ της υπόχρεης σε δήλωση εταιρείας και των πραγματικών δικαιούχων της, με σαφή το διαχωρισμό μεταξύ τους.

ΙΚΕ η δημοφιλέστερη εταιρική μορφή για το έτος 2018: Με βάση τα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ), μία στις δύο εταιρείες (συγκεκριμένα το 55,34%) που συστάθηκαν το 2018 ήταν Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε). Τα στοιχεία αυτά έρχονται να επιβεβαιώσουν για άλλη μια φορά πως η εταιρική μορφή της ΙΚΕ, η οποία αριθμεί μόλις επτά χρόνια από την θέσπιση της το έτος 2012, έχει εδραιωθεί στο εγχώριο επιχειρείν.

Συνοπτικά, οι κυριότεροι λόγοι επιλογής της ΙΚΕ από την συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων είναι (α) η ευνοϊκή ασφαλιστική μεταχείριση (κατά κανόνα, υποχρεωτική η ασφάλιση μόνο για τον διαχειριστή και όχι τους εταίρους) και (β) η δυνατότητα ύπαρξης ενός διαχειριστή. Κατά πόσον η δεύτερη δυνατότητα διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στην επιλογή εταιρικού τύπου, εκτιμάται ότι θα φανεί άμεσα αφού πλέον η ύπαρξη μονομελούς διοικητικού οργάνου προβλέπεται και στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρείας.

Κατάργηση της αντικειμενικής ευθύνης των διοικούντων νομικών προσώπων: Βελτιώσεις πρέπει να γίνουν στην διάταξη του νέου φορολογικού νομοσχεδίου για την αλληλέγγυα ευθύνη, η οποία γενικά βρίσκεται στην σωστή κατεύθυνση. Πλέον, για την καθιέρωση ευθύνης θα πρέπει να συντρέχουν αθροιστικά 3 προϋποθέσεις, μεταξύ των οποίων είναι ότι η μη καταβολή ή μη απόδοση των οφειλών του νομικού προσώπου θα πρέπει να οφείλεται σε υπαιτιότητα αυτών των προσώπων. Ωστόσο, δεν διευκρινίζεται από την διάταξη με ποιο τρόπο θα αποδεικνύεται αυτή η υπαιτιότητα.

Διασφαλιστικά μέτρα του Δημοσίου σε βάρος των διοικούντων: Κατάργηση της αντικειμενικής ευθύνης θα πρέπει να προβλεφθεί αντιστοίχως και για τις περιπτώσεις φοροδιαφυγής, όπου το Δημόσιο επιβάλλει διασφαλιστικά μέτρα σε βάρος των παραπάνω προσώπων (πχ δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών κλπ).

Μέχρι και σήμερα για την επιβολή τέτοιων μέτρων ο νόμος θέτει ως μοναδικό κριτήριο την ιδιότητα κάποιου προσώπου, για παράδειγμα, σε μια ανώνυμη εταιρεία, ως προέδρου, αντιπροέδρου κλπ. του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. Υπενθυμίζεται ότι, υπέρ της απομείωσης της αντικειμενικής ευθύνης τάχθηκε και το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο έκρινε πρόσφατα ότι η φορολογική αρχή οφείλει, επιπλέον, να αποδείξει πως το πρόσωπο κατά του οποίου λαμβάνονται τα διασφαλιστικά μέτρα είχε πράγματι ασκήσει τουλάχιστον ένα από τα καθήκοντα διοίκησης, εκπροσώπησης και διαχείρισης της εταιρείας. (ΣτΕ 999/2018).

Μη εφαρμογή Οδηγίας Μητρικών-Θυγατρικών: Δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται η απαλλαγή από την παρακράτηση φόρου στα κέρδη που διανέμονται από θυγατρική στη μητρική της εταιρεία, σε περίπτωση δόλιας ή καταχρηστικής πρακτικής, σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, επειδή η μη εφαρμογή της απαλλαγής πηγάζει από γενική αρχή του δικαίου της Ένωσης, αυτό ισχύει ακόμη και σε περίπτωση απουσίας σχετικών διατάξεων του εθνικού δικαίου ή διεθνών συμβάσεων που να θέτουν αντίστοιχο αντικαταχρηστικό κανόνα. H ύπαρξη εταιρειών-οχημάτων που δεν δικαιολογούνται από οικονομική σκοπιά μπορεί να θεωρηθεί ένδειξη καταχρηστικής πρακτικής.

Advertisement
Το νέο επισκευαστικό κέντρο της Γερμανός στην Πάρνηθα - Πηγή: Γερμανός
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ17 ώρες ago

[VIDEO] Εγκαινιάστηκε η νέα εγκατάσταση του Γερμανού στην Πάρνηθα

Το νέο 5άστερο ξενοδοχείο V45 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης - Πηγή: Μηχανική Περιβάλλοντος ΑΕ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ19 ώρες ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε το νέο 5άστερο ξενοδοχείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Το νέο κατασκευαστικό project της Ten Brinke στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό
VIDEOS21 ώρες ago

[VIDEO] Προχωράει το νέο complex στη Λ. Βουλιαγμένης στο Ελληνικό

To εμπορικό κέντρο Athens Heart στην Πειραιώς - Πηγή: Athens Heart
REAL ESTATE21 ώρες ago

Ποιά εταιρεία real estate βάζει στόχο ακίνητα 1 δισ. & να γίνει ΑΕΕΑΠ σύντομα

Η νέα μεγάλη τουριστική επένδυση με 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια της Γλυφάδας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Ιδού το όνομα για το νέο 5άστερο ξενοδοχείο στα Αστέρια Γλυφάδας – Νέα συνεργασία πέντε αστέρων με Kerzner

Μακέτα από την 5άστερη επένδυση Project Blue στη Μύκονο
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 ημέρες ago

Οι 5 μεγάλες ξενοδοχειακές επενδύσεις 5 αστέρων σε εξέλιξη στη Μύκονο

Το εκθεσιακό κέντρο ΕΚΕΠ στη Μεταμόρφωση
REAL ESTATE2 ημέρες ago

Στο σφυρί βγήκε το μεγάλο εκθεσιακό κέντρο στη Μεταμόρφωση

To κτίριο στο Μετς που θα μετατρέψει η Noval σε κτίριο κατοικιών και γραφείων
RESIDENTIAL2 ημέρες ago

Νέο κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων στο Μετς σχεδιάζει η NOVAL

Το νέο συγκρότημα κτιρίων γραφείων στη Λ. Συγγρού και Λαγουμιτζή - Φωτό: Divercity Architects & Bennetts Associates
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ2 ημέρες ago

[ΦΩΤΟ] Δείτε πώς θα γίνει το νέο Importex project των Prodea – Dimand στη Συγγρού

Το Project X της ELPEN στα Σπάτα - Φωτό: Potiropoulos & Partners
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 ημέρες ago

Ποιό είναι το νέο σύγχρονο κτίριο γραφείων Project X στα Σπάτα

REAL ESTATE2 μήνες ago

Τα πάνω – κάτω στην αγορά ακινήτων φέρνει η νέα γραμμή 4 του Μετρό – Δείτε χάρτη με τους σταθμούς

To Grand Hyatt Athens στη Συγγρού - Πηγή: Grand Hyatt Athens
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 εβδομάδες ago

To 2022 θα ανοίξει το 2o μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Αθήνας στη Λ. Συγγρού

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ1 μήνα ago

Τα 7 εμπορικά κέντρα που αλλάζουν την εικόνα της Αθήνας – Ποιά νέα θα γίνουν και ποιά αλλάζουν

REAL ESTATE4 μήνες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

Το ακίνητο που θα γίνει η επένδυση της G4 BZPW στο Παλαιό Φάληρο - Πηγή: G4 BZPW
REAL ESTATE6 μήνες ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Το νέο ξενοδοχείο NYX Athens, στο πρώην Esperia στη Σταδίου - Πηγή: Tsolakis Architects
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 μήνες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία που ετοιμάζονται στην Αθήνα το 2021

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE5 μήνες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
REAL ESTATE4 μήνες ago

Οι 3 μεγάλες real estate επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Πειραιώς

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ2 μήνες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ2 έτη ago

Επενδύσεις 1,1 δισ. ευρώ ετοιμάζει η EBRD στα Βαλκάνια

Το νέο επισκευαστικό κέντρο της Γερμανός στην Πάρνηθα - Πηγή: Γερμανός
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ17 ώρες ago

[VIDEO] Εγκαινιάστηκε η νέα εγκατάσταση του Γερμανού στην Πάρνηθα

Το νέο κατασκευαστικό project της Ten Brinke στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό
VIDEOS21 ώρες ago

[VIDEO] Προχωράει το νέο complex στη Λ. Βουλιαγμένης στο Ελληνικό

To Magenta Luxury Suites & Suites Old Center στην Αγησιλάου - Πηγή: Casa Alta
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

[VIDEO] Ανοίγουν 4 νέα ξενοδοχεία με σουίτες στο κέντρο της Αθήνας

To Porto Carras - Πηγή: Porto Carras
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 εβδομάδες ago

Άνοιξε και πάλι από σήμερα υπό τη νέα διοίκηση το εμβληματικό Porto Carras

Το πολυτελές VIP Exclusive Club στο Σκορπιό - Φωτό: ΥΠΕΝ
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ1 μήνα ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το υπερπολυτελές συγκρότημα VIP Exclusive Club στο Ιόνιο

Το ιστορικό ξενοδοχείο Makedonia Palace στην παραλία της Θεσσαλονίκης
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Επαναλειτουργεί από 20 Απριλίου το ιστορικό Makedonia Palace

Το υπό κατασκευή νέο εμπορικό πάρκο της Ten Brinke στην Πειραιώς - Πηγή: Ten Brinke
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ2 μήνες ago

[VIDEO] Δείτε την πρόοδο των έργων στο νέο εμπορικό πάρκο στην Πειραιώς

Το νέο κτίριο κατοικιών της Ten Brinke στη Γλυφάδα
RESIDENTIAL3 μήνες ago

[VIDEO] Σε εξέλιξη το νέο κτίριο κατοικιών της Ten Brinke στη Γλυφάδα

Το νέο κατασκευαστικό project της Ten Brinke στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο Ελληνικό
REAL ESTATE3 μήνες ago

[VIDEO] Νέο complex στο Ελληνικό ξεκίνησε να κατασκευάζει η Ten Brinke

Το νέο κτίριο σύγχρονων γραφείων της Ten Brinke στη Λεωφ. Αλεξάνδρας - Φωτό: Ten Brinke
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ4 μήνες ago

[VIDEO] Το νέο κτίριο – γραφείων της Ten Brinke στη Λεωφ. Αλεξάνδρας

Advertisement Aecom

Trending