Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Grant Thornton: Οι συνέπειες ενός No-Deal Brexit και η φορολογία μερισμάτων

bizness.gr

Published

on

Εσωτερικό κτιρίου της Grant Thornton

No-Deal Brexit και φορολογία μερισμάτων: Σε περίπτωση άτακτης αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. (No-Deal Brexit) μέχρι 31/12/2020, η Grant Thornton στη στήλη της «Φοροδοξίες» υπογραμμίζει πως τότε τα κέρδη που διανέμει ελληνική εταιρία προς φορολογικούς κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου θα υπόκεινται σε 5% παρακράτηση φόρου σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, λόγω έλλειψης σχετικής πρόβλεψης στην διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδος–Η.Β. Τα μερίσματα που θα διανέμονται από εταιρία του Ηνωμένου Βασιλείου σε φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας θα υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος αλλά θα υπάρχει η δυνατότητα πίστωσης του εταιρικού φόρου που αναλογεί σε αυτά σύμφωνα με όσα ορίζει η διμερής σύμβασης Ελλάδος-Η.Β.

No-Deal Brexit και φορολογία τόκων και δικαιωμάτων: Τόκοι και δικαιώματα καταβαλλόμενα προς φορολογικούς κατοίκους Ηνωμένου Βασιλείου δεν θα υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου εισοδήματος στην Ελλάδα με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνουν το λογικό και δίκαιο αντάλλαγμα, όπως ορίζει η διμερής σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας Ελλάδος-Η.Β.

Φορολογικοί Έλεγχοι κατά το έτος 2020: Το έτος 2020 θα διενεργηθούν 25.100 πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες ΚΕ.ΜΕ.ΕΠ., ΚΕ.ΦΟ.ΜΕ.Π., και Δ.Ο.Υ Α’ τάξεως. Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων αυτών, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων αυτών, το έτος 2020 θα διενεργηθούν 2.500 έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.

Ευθύνη των διοικούντων για ασφαλιστικές εισφορές και φόρους: Η ευθύνη των διοικούντων από ασφαλιστικές εισφορές βρίσκεται σε συμφωνία με την αντίστοιχη ρύθμιση για την ευθύνη από φορολογικές οφειλές. Μεταξύ των προϋποθέσεων, θα πρέπει οι διοικούντες τα νομικά πρόσωπα να είχαν μία από τις ιδιότητες που ορίζει ο νόμος είτε κατά τη διάρκεια λειτουργίας του νομικού προσώπου είτε κατά τον χρόνο λύσης είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισης. Οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας των διοικούντων υπό κάποια εκ των προβλεπόμενων ιδιοτήτων. Επίσης, οι εν λόγω οφειλές δεν θα πρέπει να καταβλήθηκαν στο Δημόσιο από υπαιτιότητα των προσώπων αυτών. Το βάρος απόδειξης για την μη ύπαρξη υπαιτιότητας, όπως και στην περίπτωση αλληλέγγυας ευθύνης διοικούντων για φόρους, φέρουν οι ίδιοι οι διοικούντες.

Αυτοτελής φορολόγηση αθλητών: Οι αμειβόμενοι αθλητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες (ποδοσφαιριστές και καλαθοσφαιριστές), υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος βάσει της κλίμακας των μισθωτών για εισοδήματά τους τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους, εφόσον δεν υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα αυτό υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του Ν. 4646/2019, η θεσμοθέτηση του συστήματος της αυτοτελούς φορολόγησης για τις αμοιβές αυτές εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στη δήλωση του συνόλου των σχετικών ποσών από τους φορολογούμενους.

Αύξηση του ποσοστού μείωσης του φόρου για δωρεές: Αυξήθηκε το ποσοστό μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων από 10% σε 20% για δωρεές προς συγκεκριμένους φορείς, εφόσον οι δωρεές υπερβαίνουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους το ποσό των 100 ευρώ αλλά δεν υπερβαίνουν το 5% του φορολογητέου εισοδήματος του φορλογούμενου. Στους φορείς προς τους οποίους γίνονται οι δωρεές περιλαμβάνονται οι φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, κοινωφελή ιδρύματα, τα σωματεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που παρέχουν υπηρεσίες εκπαίδευσης και χορηγούν υποτροφίες, τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πολιτιστικά νομικά πρόσωπα. Εφαρμόζεται ακόμη σε δωρεές προς πολιτικά κόμματα ή υποψηφίους της Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επίσης, περιλήφθηκαν τα αθλητικά σωματεία που έχουν συσταθεί νόμιμα, εφόσον τα ποσά των δωρεών προορίζονται για την καλλιέργεια και ανάπτυξη των ερασιτεχνικών τους τμημάτων και για την εξυπηρέτηση των αθλητικών τους σκοπών.

Δεσμευτικότητα αποφάσεων ποινικών δικαστηρίων: Η Φορολογική Διοίκηση δεν δεσμεύεται από τις αμετάκλητες αθωωτικές αποφάσεις ποινικών δικαστηρίων, αλλά μόνο από τις αποφάσεις διοικητικών δικαστηρίων επί φορολογικών και τελωνειακών θεμάτων, στα οποία δύνανται να προσκομισθούν οι αποφάσεις των ποινικών δικαστηρίων ώστε να συνεκτιμηθούν κατά τη διαμόρφωση της κρίσης τους.

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πάνω από 40.000 επιχειρήσεις έχουν ήδη λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ

bizness.gr

Published

on

Νέα χαρτονομίσματα

Πιστώνεται σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 17.097 δικαιούχων του 2ου κύκλου της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ποσό συνολικού ύψους 135,4 εκατ. ευρώ. Έτσι, ο συνολικός αριθμός των δικαιούχων που έχουν λάβει την Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ μέχρι σήμερα ανέρχεται σε 40.297, στους οποίους έχει καταβληθεί άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση συνολικού ύψους 312,4 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), 58.501 επιχειρήσεις έχουν ήδη οριστικοποιήσει μέσω της πλατφόρμας “myBusinessSupport” (www.aade.gr/mybusinesssupport), την αίτηση χορήγησης της ενίσχυσης. Η προθεσμία οριστικοποίησης της αίτησης λήγει την Τετάρτη 15 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται ότι έχει υπάρξει πρόβλεψη, και υπεγράφη σήμερα η ΚΥΑ, για τις επιχειρήσεις που αποκλείστηκαν από τη διαδικασία, επειδή εκ παραδρομής δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, παρότι δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους στη σχετική εφαρμογή της πλατφόρμας “myBusinessSupport”.

Η επόμενη πίστωση ποσού της Επιστρεπτέας Προκαταβολής ΙΙ σε δικαιούχους θα πραγματοποιηθεί την επόμενη Τρίτη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών: λιγότερο από 5% των επιχειρήσεων έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα χρηματοδότησης

bizness.gr

Published

on

Νέα χαρτονομίσματα

Λιγότερο από το 5% των επιχειρήσεων έχει μέχρι στιγμής ενταχθεί σε κάποιο από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τόνισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Ο κ. Χατζηθεδοσίου, στη συγκεκριμένη συνέντευξη, όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του επιμελητηρίου, επανέλαβε ότι αν δεν βρεθεί τρόπος άρσης του αποκλεισμού των επιχειρήσεων από τα χρηματοδοτικά εργαλεία, τότε πολύ σύντομα θα έχουμε «βροχή λουκέτων» και εκτίναξη της ανεργίας. Η πρόταση του ΕΕΑ είναι να δοθούν κεφάλαια κίνησης σε όλες τις επιχειρήσεις απευθείας από την ΑΑΔΕ.

Σε ό,τι αφορά την κίνηση στην αγορά εν μέσω κορονοϊού, φαίνεται, όπως επισήμανε ο πρόεδρος, ότι οι καταναλωτές προτιμούν τις τοπικές αγορές και επιλέγουν πιο δύσκολα το κέντρο της Αθήνας, λόγω και του φόβου της μετακίνησης με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό το πλαίσιο, η πτώση του τζίρου στο κέντρο ανέρχεται σε περίπου 40%, ενώ στους περιφερειακούς δήμους περιορίζεται στο 20%.

Στο πλαίσιο της ίδιας συνέντευξης ο κ. Χατζηθεοδοσίου αναφέρθηκε και στην εν εξελίξει ψηφιοποίηση σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Για το ηλεκτρονικό εμπόριο ο πρόεδρος σημείωσε ότι, σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το επιμελητήριο και θα παρουσιαστεί σύντομα, στην εποχή του κορονοϊού οι πωλήσεις μέσω διαδικτύου αυξήθηκαν κατά 200%, ενώ ένα μέρος των καταναλωτών συνεχίζουν τις online αγορές. Θετική χαρακτήρισε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, και την ψηφιοποίηση στο δημόσιο, εκτιμώντας ότι συμβάλλει στην ενίσχυση του επιχειρείν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση ενοικίου 40% για πληττόμενες επιχειρήσεις και τον Ιούλιο-Αύγουστο

bizness.gr

Published

on

Ερμού, Αθήνα

Την υπουργική απόφαση με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις για τις οποίες θα ισχύσει η μείωση ενοικίου 40% και για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, υπέγραψε ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Απόστολος Βεσυρόπουλος.

Πρόκειται για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, των Μεταφορών, της Εστίασης, του Πολιτισμού και του Αθλητισμού.

Σε δήλωσή του, ο Υφυπουργός Οικονομικών τονίζει, «η Κυβέρνηση έχει πλήρη αντίληψη των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένοι κλάδοι και επιχειρήσεις, καθώς και συνολικά της δυναμικής της οικονομίας. Όπως είχαμε προαναγγείλει, το μέτρο της απαλλαγής από την υποχρέωση καταβολής 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2020 θα ισχύσει για αυτές τις επιχειρήσεις, προσθέτοντας τον κλάδο της εστίασης. Θα συνεχίσουμε τις παρεμβάσεις όπου και όταν χρειάζεται, με σκοπό να στηρίξουμε επιχειρήσεις, επαγγελματίες και εργαζόμενους».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading
Advertisement

Trending