Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Προβλέψεις αναβαλλόμενης φορολογίας για το 2020 από την Grant Thornton

bizness.gr

Published

on

Εσωτερικό κτιρίου της Grant Thornton

Η πανδημία COVID-19 έχει τεράστιο αντίκτυπο στην παγκόσμια οικονομία. Πολλές επιχειρήσεις δίνουν αγώνα επιβίωσης και υιοθετούν ενέργειες με σκοπό να εξορθολογήσουν τα κόστη τους και να διατηρήσουν τυχόν πλεονάσματα διαθέσιμων που έχουν για να καλύψουν τις μελλοντικές ανάγκες ταμειακών ροών. Σε όλο τον κόσμο, οι κυβερνήσεις παίρνουν πρωτοβουλίες για να προσπαθήσουν να περιορίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας παρέχοντας χρηματοδοτική υποστήριξη με πολλούς τρόπους, από τις άμεσες πληρωμές έως την αναβολή των πληρωμών φόρου.

Αυτό το άρθρο (Deferred tax provisions [123 kb]) ορίζει τέσσερις βασικούς τομείς που σχετίζονται με την πρόβλεψη για φόρους της επιχείρησης, που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από τις επιπτώσεις του COVID-19. Ειδικότερα, εστιάζουμε στον τρόπο με τον οποίο η κυβερνητική υποστήριξη με τη μορφή φορολογικών κινήτρων και φορολογικών ελαφρύνσεων μπορεί να αλλάξει προηγούμενες εκτιμήσεις που έγιναν εφαρμόζοντας το ΔΛΠ 12 «Φόροι εισοδήματος» (ΔΛΠ 12). Ένα βασικό σημείο που πρέπει να προσέξετε είναι ότι οποιοδήποτε από τα παρακάτω ενδέχεται να ισχύει, εάν προετοιμάζονται ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις σύμφωνα με το ΔΛΠ 34 «Ενδιάμεση χρηματοοικονομική αναφορά» (ΔΛΠ 34).

Τέσσερις είναι οι βασικοί τομείς προβλέψεων για φόρους, που θα μπορούσαν να επηρεαστούν από το COVID-19:
 • Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων
 • Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις συνδεδεμένες με επενδύσεις σε θυγατρικές
 • Αναμενόμενος τρόπος αναστροφής
 • Ενδιάμεση πληροφόρηση – πραγματικός φορολογικός συντελεστής
 • Αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων

Για μια επιχείρηση με μακρά ιστορία κερδοφορίας, αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις αναγνωρίζονται για εκπεστέες προσωρινές διαφορές που υπάρχουν σε κάθε ημερομηνία αναφοράς. Για πολλές οικονομικές οντότητες, οι αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις μπορεί να αναγνωριστούν για ζημίες, αλλά μόνο όταν υποστηρίζονται από πειστικά αποδεικτικά στοιχεία ότι θα υπάρχει μελλοντικό φορολογητέο κέρδος. Αυτή η απαίτηση ορίζεται πληρέστερα στο ΔΛΠ 12.35-36. Σύμφωνα με αυτό το πρότυπο, όταν δεν είναι πλέον πιθανό ότι μελλοντικά φορολογητέα κέρδη θα είναι διαθέσιμα, τυχόν προηγούμενη αναγνωρισμένη αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που αναγνωρίστηκε σε αυτή τη βάση ενδέχεται να απαιτηθεί να αναστραφεί.

Οι οικονομικές οντότητες που έχουν επηρεαστεί σημαντικά από το COVID-19 θα πρέπει να επανεκτιμήσουν τυχόν αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση (ΑΦΑ) που είχε προηγουμένως αναγνωριστεί. Ανεξάρτητα από το εάν ετοιμάζονται ενδιάμεσες ή ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τις αναφερόμενες οικονομικές οντότητες θα είναι η παροχή πειστικών αποδεικτικών στοιχείων για την υποστήριξη των παραδοχών κερδοφορίας που έχουν γίνει για το μέλλον. Ένα βασικό σημείο που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι ενώ οι οικονομικές οντότητες μπορούν να μεταφέρουν καθαρές λειτουργικές ζημίες για μελλοντικές χρήσεις , οι προβλέψεις για μελλοντική κερδοφορία για διάστημα που υπερβαίνει τα πέντε έτη, ενδέχεται να αμφισβητηθούν από ρυθμιστικές αρχές, ελεγκτές και άλλους.

Τον Ιούλιο του 2019, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) διευκρίνισε ότι οι ΑΦΑ πρέπει να αναγνωριστούν στο βαθμό που είναι πιθανότερο να πραγματοποιηθούν και όχι το αντίθετο, δηλαδή υπάρχει μεγαλύτερη πιθανότητα χρήσης 50% για αυτές τις αναγνωρισμένες ΑΦΑ και παρείχε συγκεκριμένες οδηγίες για το τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Η ESMA αποσαφήνισε επίσης τον ορισμό της περί «πειστικών άλλων αποδεικτικών στοιχείων» για την υποστήριξη της προσδοκίας μελλοντικών φορολογητέων κερδών.

Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις που σχετίζονται με επενδύσεις σε θυγατρικές

Για πολλές οικονομικές οντότητες με θυγατρικές στο εξωτερικό, το συσσωρευμένο κέρδος στο εξωτερικό επανεπενδύεται συνήθως σε δραστηριότητες στο εξωτερικό ή χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση περαιτέρω επέκτασης στο εξωτερικό. Ως αποτέλεσμα του COVID-19, πολλές οικονομικές οντότητες αξιολογούν εάν αυτά τα κέρδη πρέπει τώρα να επαναπατριστούν στη δικαιοδοσία της μητρικής οντότητας μέσω μερισμάτων. Τα μερίσματα που λαμβάνονται από τον φορολογούμενο ενδέχεται να έχουν πλήρη έκπτωση φόρου μερίσματος και εισοδήματος , υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 48 του 4172/2013.

Υπάρχουν άλλες περιπτώσεις όπου αυτά τα μερίσματα υπόκεινται σε εταιρικό φόρο. Το ΔΛΠ 12.39 δεν απαιτεί την αναγνώριση αναβαλλόμενων φορολογικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με αυτές τις «διαφορές εκτός βάσης (outside basis differences)», αρκεί η διοίκηση να ελέγχει τη διανομή αυτών των κεφαλαίων και να είναι πιθανό ότι αυτά τα κεφάλαια δεν θα διανεμηθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Με την πανδημία COVID-19, οι συντάκτες των οικονομικών καταστάσεων θα πρέπει να εκτιμήσουν πιθανά σχέδια έκτακτης ανάγκης που περιλαμβάνουν την ανάγκη χρηματοδότησης μελλοντικών ελλειμμάτων που σχετίζονται με οποιαδήποτε προκύπτουσα οικονομική ύφεση την οποία ενδέχεται να αντιμετωπίσει η οικονομική οντότητα.

Κάθε εταιρεία που σχεδιάζει να ενσωματώσει τον επαναπατρισμό ταμειακών διαθέσιμων στη δικαιοδοσία της οικονομικής οντότητας ενδέχεται να ανακαλύψει ότι πρέπει να αναγνωριστεί μια φορολογική υποχρέωση. Η Διοίκηση θα πρέπει, επομένως, να εκτιμήσει προσεκτικά εάν μια αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση που σχετίζεται με αυτές τις «διαφορές εκτός βάσης», πρέπει να αναγνωριστεί στις οικονομικές καταστάσεις της οικονομικής οντότητας στην περίπτωση που δεν αναμένεται πλέον να πληρούνται οι σωρευτικές προϋποθέσεις του ΔΛΠ 12.39.

Αναμενόμενος τρόπος αναστροφής

Σύμφωνα με το ΔΛΠ 12.51, οι φορολογητέες και εκπεστέες προσωρινές διαφορές πρέπει να επιμετρηθούν χρησιμοποιώντας τους συντελεστές με τους οποίους αναμένεται να αναστραφούν αυτές οι διαφορές. Συχνά, ο σχετικός συντελεστής είναι ο γενικός συντελεστής φόρου εισοδήματος εταιρειών που ισχύει για τα κέρδη της οικονομικής οντότητας. Αν και αυτό δεν ισχύει για την Ελλάδα, εντούτοις υπάρχουν κράτη στα οποία οι φορολογικοί συντελεστές που ισχύουν για κέρδη και ζημίες από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων ή άυλων περιουσιακών στοιχείων διαφέρουν από αυτούς τους γενικούς συντελεστές.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, επιχειρηματικές αποφάσεις ως συνέπεια του COVID-19, θα μπορούσαν να έχουν ως αποτέλεσμα να αλλάξει η σύνθεση των υπαρχουσών προσωρινών διαφορών, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αντιστρέφονται αυτές οι προσωρινές διαφορές. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε αλλαγή του κατάλληλου φορολογικού συντελεστή που χρησιμοποιείται για τη μέτρηση ορισμένων στοιχείων του αναβαλλόμενου φόρου.

Ενδιάμεση πληροφόρηση – πραγματικός φορολογικός συντελεστής

Το ΔΛΠ 34.30 (α), απαιτεί τη χρήση της λεγόμενης μεθόδου πραγματικού συντελεστή φόρου (Effective Tax Rate, ETR), ως την καταλληλότερη απεικόνιση της φορολογικής πρόβλεψης μιας εταιρείας που προετοιμάζει οικονομικές αναφορές σε τριμηνιαία (ή εξαμηνιαία) βάση. Η μέθοδος ETR χρησιμοποιεί το σταθμισμένο μέσο ετήσιο ETR και το εφαρμόζει στα προ φόρων έσοδα της ενδιάμεσης περιόδου. Το ETR πρέπει να υπολογίζεται με βάση τους φορολογικούς συντελεστές που έχουν θεσπιστεί ή ουσιαστικά έχουν θεσπιστεί στο τέλος της ενδιάμεσης περιόδου αναφοράς και που θα ισχύουν στη λήξη της ετήσιας περιόδου αναφοράς. Με άλλα λόγια, αναμενόμενες αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές ή τους φορολογικούς νόμους, ως αποτέλεσμα κυβερνητικών μέτρων για την υποστήριξη των οικονομικών οντοτήτων που επηρεάζονται από το COVID-19, δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισμό του ETR.

Η λογική είναι ότι κατά τη συνήθη πορεία των επιχειρήσεων, οι οικονομικές οντότητες φορολογούνται με βάση το ετήσιο εισόδημά τους, το οποίο περιλαμβάνει τη δραστηριότητα μιας ετήσιας περιόδου αναφοράς (όλα τα τρίμηνα του έτους) και όχι τη δραστηριότητα ενός συγκεκριμένου τριμήνου. Ελλείψει σημαντικής αβεβαιότητας, ο προβλεπόμενος πραγματικός φορολογικός συντελεστής θα πρέπει να αποτελεί λογική προσέγγιση του ετήσιου φορολογικού συντελεστή.

Με το COVID-19 και την υπάρχουσα αβεβαιότητα ως προς το πότε θα αρχίσουν να ανακάμπτουν οι παγκόσμιες οικονομίες, σε συνδυασμό με διάφορες κυβερνητικές ενισχύσεις και κίνητρα που ανακοινώνονται καθημερινά και με τη διαχείριση των προγραμμάτων που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί, μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι μια αξιόπιστη εκτίμηση του ετήσιου φορολογικού συντελεστή μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας το ETR. Επιπλέον, η σύνθεση του φορολογητέου εισοδήματος θα μπορούσε να είναι εξαιρετικά αβέβαιη ως αποτέλεσμα κυβερνητικών προγραμμάτων.

Καθώς οι αναφέρουσες οικονομικές οντότητες επιθυμούν να καταγράψουν τους ενδιάμεσους φόρους εισοδήματος, είτε σε τριμηνιαία είτε εξαμηνιαία βάση κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς 2020, πρέπει να εξεταστεί εάν η συνεχιζόμενη χρήση της μεθόδου ETR είναι μια λογική προσέγγιση για την αναφορά των φόρων εισοδήματος σε ενδιάμεση βάση. Εάν δεν μπορεί να γίνει εύλογη εκτίμηση του ETR, οι εκδότες που προετοιμάζουν οικονομικές αναφορές ενδέχεται να επιθυμούν να θεωρήσουν τον πραγματικό υπολογισμό του ετήσιου φόρου ως την καλύτερη εκτίμηση του ETR. Το ΔΛΠ 34, γενικά, απαιτεί αναμενόμενες εκπτώσεις φόρου και φορολογικά κίνητρα, που σχετίζονται με ένα έκτακτο γεγονός, να αναγνωρίζονται κατά την ενδιάμεση περίοδο στην οποία αναμένεται να ληφθούν. Αυτή η απαίτηση μπορεί να περιπλέξει περαιτέρω τη δυνατότητα εξαγωγής ενός ορθού ETR.

Πρόσθετα θέματα προ εκτίμηση

Μερικοί επιπλέον τομείς που πρέπει οι οικονομικές οντότητες να λάβουν υπόψη είναι οι εξής:

Λήψη κρατικής βοήθειας: εάν λαμβάνεται οποιαδήποτε κρατική βοήθεια τότε εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ΔΛΠ 12 ή του ΔΛΠ 20 «Λογιστική των κρατικών επιχορηγήσεων και γνωστοποίηση της κρατικής βοήθειας»

Αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία: ορισμένα κράτη έχουν υιοθετήσει φορολογικές μεταρρυθμίσεις ως μέσο στήριξης των επιχειρήσεων για το 2020 που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιαστικά τους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές ή / και την πραγματοποίηση εκπεστέων προσωρινών διαφορών

Παγκόσμιες ρυθμίσεις φορολογικού σχεδιασμού: οι οικονομικές οντότητες ενδέχεται να συμμετέχουν σε παγκόσμιες ρυθμίσεις φορολογικού σχεδιασμού για να επωφεληθούν από τις διάφορες κυβερνητικές φορολογικές μεταρρυθμίσεις και κίνητρα που σχετίζονται με το COVID-19. Αυτές οι στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού ενδέχεται να πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά την εκτίμηση των φορολογικών προβλέψεων του 2020
Τα στοιχεία που καλύπτονται σε αυτό το άρθρο, αφορούν πιθανές επιπτώσεις που μπορεί να επιφέρει η κρίση COVID-19 στην πρόβλεψη φόρου εισοδήματος. Αυτά τα στοιχεία που προαναφέρθηκαν ενδέχεται να μην είναι τα μόνα. Η κατάσταση είναι ρευστή και οι κυβερνητικές παρεμβάσεις και στη χώρα μας αλλά και σε όλο τον κόσμο αλλάζουν συνεχώς.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ειδικό πλαίσιο στήριξης 115 εκατ. ευρώ για τον κλάδο των αερομεταφορών

bizness.gr

Published

on

Αεροπλάνο σε πτήση

Ένα ειδικό πλαίσιο στήριξης- ύψους περίπου 115 εκατ. ευρώ- για τον κλάδο των αερομεταφορών, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό και έμμεσα με πλήθος άλλων κλάδων της οικονομίας (εστίαση, ψυχαγωγία και εμπόριο σε τουριστικές περιοχές, νησιωτική οικονομία κ.λπ.) και έχουν συστημική σημασία για την οικονομία της χώρας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Παράλληλα, όπως επεσήμαναν από κοινού τα υπουργεία Οικονομικών, Εργασίας και Μεταφορών, ο κλάδος αυτός έχει πρόσβαση- όπως όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι της οικονομίας- στα εργαλεία ρευστότητας που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Ειδικότερα, οι παρεμβάσεις για τις αερομεταφορές έχουν ως εξής:

1.

Επέκταση οριζόντων μέτρων στις μεταφορές για την περίοδο μετά τον Μάιο 2020. Τα οριζόντια μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων της πρώτης φάσης αντιμετώπισης της κρίσης συνεχίζονται και μετά τον Μάιο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα των μεταφορών, ο οποίος και περιλαμβάνει τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου των αεροπορικών μεταφορών. Πρόκειται για μέτρα, όπως:

 • Η προσωρινή αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων, συνοδευόμενη από ειδική έκτακτη αποζημίωση, έως και τον Ιούλιο.
 • Η έκπτωση 40% στα ενοίκια των επιχειρήσεων έως και τον Αύγουστο, και των εργαζομένων σε αυτές οι οποίοι βρίσκονται σε προσωρινή αναστολή της σύμβασης εργασίας μετά τον Μάιο.

Προβλέπεται ότι η χρήση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού που θα κάνουν οι εργαζόμενοι του κλάδου των αερομεταφορών θα έχει κόστος περί τα 22 εκατ. ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη και την κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών από το κράτος.

2.

Πρόγραμμα «Συν-Εργασία». Το πρόγραμμα θα αφορά στην περίοδο 15 Ιουνίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2020. Επιπλέον, προβλέπεται επιδότηση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (εργοδότη και εργαζομένου) για τον εργασιακό χρόνο που δεν απασχολούνται οι εργαζόμενοι. Το όφελος από αυτήν την παρέμβαση εκτιμάται σε 50 εκατ. ευρώ, έως τον Δεκέμβριο του 2020.

3.

Ειδική φορολόγηση πτητικού προσωπικού. Αντί της φορολόγησης στην κλίμακα εισοδήματος, προβλέπεται ειδικός συντελεστής 15% για τον Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών των πιλότων αεροσκαφών, πληρωμάτων καμπίνας και τεχνικών αεροσκαφών, όπως ισχύει για τη φορολόγηση ναυτικών. Αυτό θα οδηγήσει σε μείωση του μισθολογικού κόστους των εταιρειών του κλάδου, με εξοικονόμηση 7,7 εκατ. ευρώ κατ’ έτος. Σημειώνεται ότι αυτό αποτελεί μόνιμο μέτρο.

4.

Αποζημίωση πτήσεων Απριλίου- Μαΐου με 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση (πλέον ΦΠΑ). Για πτήσεις εκμετάλλευσης τακτικών αεροπορικών γραμμών, στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας, καταβάλλεται κατ’ εξαίρεση, για το δίμηνο Απριλίου- Μαΐου 2020, επιπλέον αντιστάθμισμα στις εν λόγω πτήσεις, που ανέρχεται στο ποσό των 20 ευρώ ανά προσφερόμενη θέση, πλέον αναλογούντα ΦΠΑ. Το όφελος του κλάδου από την εν λόγω διάταξη εκτιμάται στα 6 εκατ. ευρώ.

5.

Μείωση ΦΠΑ στις μεταφορές. Η μείωση του ΦΠΑ στις μεταφορές από το 24% στο 13%, για την περίοδο 1 Ιουνίου- 31 Οκτωβρίου 2020, θα έχει θετική επίπτωση και στις αερομεταφορές. Η απώλεια δημοσίων εσόδων από το συγκεκριμένο μέτρο εκτιμάται, λαμβάνοντας υπόψη και τις ιδιαίτερες συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί κατά την τρέχουσα περίοδο, στα 30 εκατ. ευρώ.

Όπως επισημαίνεται από τα τρία υπουργεία, για τη διαμόρφωση αυτού του ειδικού πλαισίου ελήφθησαν υπόψη τα εξής δεδομένα:

1.

Ο κλάδος των αερομεταφορών αφορά σε 306 εταιρείες και 11.000 απασχολούμενους και η συστημική του σημασία έγκειται στο γεγονός ότι το 82%- 85% των τουριστικών εσόδων της χώρας (σύνολο εσόδων 18 δισ. ευρώ ετησίως), προέρχεται από τους τουρίστες που επισκέπτονται με αεροπλάνο την Ελλάδα και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες των αεροδρομίων.

2.

Οι ελληνικές εταιρείες του κλάδου (αεροπορικές, εταιρείες υπηρεσιών εδάφους- handling, αεροδρόμια) είχαν πολύ καλές επιδόσεις τα τελευταία χρόνια, χάρη στις υψηλές τουριστικές αφίξεις και εισπράξεις. Γι’ αυτό, δεν χρειάζονται υπέρογκα ποσά στήριξης, ούτε άμεσες κεφαλαιακές ενισχύσεις (capital injection), όπως έγινε σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

3.

Η οικονομική και κοινωνική δραστηριότητα στην Ελλάδα επανέρχεται σταδιακά από τις 4 Μαΐου, μετά την άρση του lockdown, ενώ η χώρα θα αρχίσει να υποδέχεται τουρίστες και από το εξωτερικό από τις 15 Ιουνίου 2020.

4.

Οι τουριστικές αφίξεις θα επηρεάσουν θετικά το πτητικό έργο και την κίνηση στα αεροδρόμια.

5.

Παρεμβάσεις ειδικού χαρακτήρα σε κλάδους με συστημική σημασία για την εθνική οικονομία, παρέχουν το απαραίτητο δίχτυ ασφαλείας προκειμένου, αφενός οι εταιρείες να προσαρμόσουν με ευελιξία την στρατηγική τους στα νέα δεδομένα, και αφετέρου το κράτος να διαφυλάξει την προστιθέμενη αξία τέτοιων κλάδων και προπαντός το εισόδημα και την απασχόληση των εργαζομένων σε αυτούς.

 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Ελλ. Αναπτυξιακή Τράπεζα: Ελκύει την αγορά το Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων

bizness.gr

Published

on

Επενδύσεις στην Ελλάδα

Εντυπωσιακή συμμετοχή και σημαντικό έμπρακτο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε από πλευράς των σημαντικότερων χρηματοπιστωτικών οργανισμών της χώρας, προς στην Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα, για να συμμετάσχουν στο νέο ΤΑΜΕΙΟ ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ CoViD-19

Στο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) έχουν αιτηθεί συμμετοχής 14 χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί στους οποίους περιλαμβάνονται:
 • Οι 4 συστημικές Τράπεζες της χώρας
  (Εθνική, Πειραιώς, Eurobank, Alpha)
 • H Attica Bank
 • H Procredit Bank
 • Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες (Ηπείρου, Παγκρήτια, Θεσσαλίας, Καρδίτσας, Κεντρικής Μακεδονίας, Χανίων)
 • Ο Βρετανικός Χρηματοπιστωτικός Οργανισμός EBury

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα εξετάζει ενδελεχώς τους φακέλους υποψηφιότητας που υπέβαλαν οι ανωτέρω χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί.

Αμέσως μετά θα οριστικοποιηθούν και θα συνυπογραφούν οι όροι της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών ώστε να καθοριστούν με ακρίβεια οι προϋποθέσεις της κρατικής εγγύησης με στόχο να μεγιστοποιηθεί το όφελος και να μειωθεί το κόστος χρηματοδότησης των μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων που θα δανειοδοτηθούν από τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Το ύψος του ποσού δανείου για κεφάλαια κίνησης  που θα μπορούν να χορηγήσουν οι τράπεζες με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (που ισοδυναμεί με εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου) θα αντιστοιχεί:
 • είτε στο διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης για το 2019,
 • είτε στο 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης κατά το έτος 2019,
 • είτε μετά από τεκμηρίωση και βάσει αιτιολόγησης το ποσό του δανείου, μπορεί να αυξηθεί πέραν των ανωτέρω ορίων, μετά από αξιολόγηση του χρηματοπιστωτικού οργανισμού που χορηγεί το δάνειο προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.
Η Εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας καλύπτει το 80% του συνόλου του χαρτοφυλακίου δανείων της συγκεκριμένης κατηγορίας κάθε τράπεζας ή χρηματοπιστωτικού οργανισμού, με τον εξής τρόπο υπολογισμού:

1) Ποσοστό Εγγύησης ανά Δάνειο: 80% των Απαιτήσεων σε Καθυστέρηση εκάστου Δανείου και

2) Όριο ποσού Εγγύησης Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δάνειων:

• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 40% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και αυτοαπασχολούμενους
και

• έως το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του τύπου 30% x 80% επί του Χαρτοφυλακίου Εγγυημένων Δανείων για τις Μεγάλες Επιχειρήσεις.

Continue Reading

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μ. Σχοινάς για την πρόταση 750 δισ. ευρώ: Η Κομισιόν πρότεινε επιπρόσθετο ΕΣΠΑ για την Ελλάδα

bizness.gr

Published

on

Μαργαρίτης Σχοινάς

Είναι μια μεγάλη ημέρα για την Ευρώπη, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μαργαρίτης Σχοινάς αναφορικά με την κατάθεση της πρότασης της Κομισιόν για το Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 750 δισ. ευρώ. Σε συνέντευξή του στον τηλεοπτικό σταθμό «Σκάι», ο κ. Σχοινάς είπε πως πρόκειται για μια στιγμή όπου η Ευρώπη ξεπερνά λίγο τους περιορισμούς τους και δείχνει ότι σε στιγμές κρίσης είναι ικανή να κινητοποιήσει πρωτοφανή μέσα που δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν στη διάθεσή μας.

Το πιο σημαντικό, υπογράμμισε, «δεν είναι μόνο το μεγάλο ύψους αυτού του υπερόπλου σε πόρους, αλλά είναι το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε την ανάληψη, από κοινού όλων των εταίρων, βαρών έτσι ώστε να βοηθηθούν αυτοί που το έχουν περισσότερο ανάγκη.

Ως προς την έγκριση της πρότασης αυτής της Κομισιόν από τα κράτη-μέλη της ΕΕ, ο κ. Σχοινάς παρατήρησε πως έχει αναπτυχθεί μια δυναμική και ότι υπάρχει μια σύγκλιση στις πρωτεύουσες της Ένωσης, ότι αυτή η συγκυρία δεν πρέπει να χαθεί για την Ευρώπη. Συνεχίζοντας στο ίδιο κλίμα, ο αντιπρόεδρος της ΕΕ δήλωσε πολύ αισιόδοξος ότι αυτή η σύγκλιση γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, αναγνώρισε πως θα υπάρξει μια διαπραγμάτευση η οποία δεν θα είναι εύκολη και η οποία θα ξεκινήσει στη Σύνοδο Κορυφής του Ιουνίου.

Ερωτηθείς αν μπορεί να ληφθεί οριστική απόφαση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, ο κ. Σχοινάς απάντησε: Χρειαζόμαστε τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών-μελών, γιατί το κέντρο βάρους του Ταμείου Ανάκαμψης είναι ο μηχανισμός μέσω του οποίου η ΕΕ θα δανειστεί ως Ένωση, έτσι ώστε να μπορέσει να βοηθήσει τις χώρες-μέλη με τις μεγαλύτερες ανάγκες.

Σε αυτό το πλαίσιο, εξέφρασε την πεποίθηση πως πολύ δύσκολα θα βρεθεί μια κυβέρνηση ή ένα κοινοβούλιο που θα αναλάβει το κόστος της μη συμφωνίας σε τέτοιες ιστορικές στιγμές που ζούμε.

Εν συνεχεία, ο κ. Σχοινάς ανέδειξε τη σημασία της πρότασης της Κομισιόν για την Ελλάδα, τονίζοντας πως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα επιπρόσθετο ΕΣΠΑ για τη χώρα μας. Όπως αποσαφήνισε, για τα επόμενα επτά χρόνια θα έχουμε τους πόρους του ταμείου Ανάκαμψης και δίπλα σε αυτά θα υπάρξουν άλλα τόσα, που είναι το κανονικό ελληνικό ΕΣΠΑ για την επόμενη επταετία. «Οι πόροι, δηλαδή, που θα έχει η χώρα στη διάθεσή της για τα επόμενα επτά χρόνια θα είναι ουσιαστικά διπλάσιοι σε σχέση με το παρελθόν» διευκρίνισε περαιτέρω.

Παράλληλα, κατά τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν η πρόταση δείχνει ότι η Ευρώπη αναγνωρίζει την Ελλάδα ως ένα αγκωνάρι ευρωπαϊκής σταθερότητας σε μια δύσκολη γειτονιά που πρέπει να στηριχθεί απόλυτα.

Σε ερώτηση αν οι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης θα συνοδεύονται από δεσμεύσεις όπως στα μνημόνια, ο κ. Σχοινάς απάντησε κατηγορματικά αρνητικά. «Σε καμία περίπτωση δεν θα υπάρχει η αιρεσιμότητα έτσι όπως τη ζήσαμε στη μνημονιακή εποχή. Εδώ έχουμε μια συμμετρική απειλή που μας αγγίζει όλους. Δεν θα έχουμε μνημονιακή αιρεσιμότητα» σημείωσε χαρακτηριστικά. Προσέθεσε όμως πως «θα υπάρχει μια σύνδεση αυτών των καινούργιων πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης με αυτό που όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωζώνης δεσμεύονται να κάνουν στο πλαίσιο του λεγόμενου οικονομικού εξαμήνου».

Σε ό,τι αφορά την εκταμίευση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε πως υπάρχει πιθανότητα να εκταμιευτούν χρήματα ακόμα και εντός του 2020, μέσω των προτάσεων-γέφυρα. «Παρόλο που για νομικούς λόγους και λόγω ότι ο δανεισμός θα πάρει λίγο χρόνο, όπως και η έγκριση που χρειάζεται από τα κράτη-μέλη και το Ευρωκοινοβούλιο -λογικά θα μας πάει την 1η Ιανουαρίου του 2021- μπορούμε ήδη φέτος να κάνουμε πολλά με τις λεγόμενες προτάσεις-γέφυρα. Μπορούμε ορισμένα προγράμματα από το ισχύον πλαίσιο να τα παντρέψουμε με το επόμενο με τέτοιο τρόπο ώστε να έχουμε επιδοτήσεις ήδη από φέτος, στις οποίες πρέπει να προστεθούν και αυτές που έχουν αποφασίσει στο πλαίσιο του προγράμματος Sure (βοήθεια της βραχυπρόθεσμης ανεργίας), τα οποία είναι επίσης διαθέσιμα φέτος. Πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να γεφυρώσουν τις φετινές ανάγκες με τους νέους πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης από του χρόνου» εξήγησε συγκεκριμένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Continue Reading
Advertisement

Trending