Connect with us

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν επιβάλλεται φόρος εισοδήματος στον εκμισθωτή, για κτίσμα που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή

bizness.gr

Published

on

Κατασκευές κτιρίων

Σημαντικό το έργο της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, όπως υπογραμμίζει η Grant Thornton στη στήλη της «Φοροδοξίες», που αναλαμβάνει την εξέταση των φορολογικών διαφορών πριν την δικαστική οδό και έχει συμβάλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Να σημειωθεί ότι το 2019 εξετάστηκε ένα ποσοστό 91% των υποβαλλόμενων προσφυγών σε σχέση με ένα ποσοστό 55,1% που είχε εξεταστεί κατά το 2014. Το έργο της ΔΕΔ έχει αποδειχτεί σημαντικό και όσον αφορά στην εμπέδωση της φορολογικής νομολογίας των δικαστηρίων της χώρας και ιδίως του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Μη επιβολή Φόρου συγκέντρωσης Κεφαλαίου σε υπέρ το άρτιο ποσό: Σε περίπτωση έκδοσης μετοχών υπέρ το άρτιο, ο εισφέρων περιουσιακά στοιχεία δεν αποκτά κατά την στιγμή της καταβολής, δικαιώματα ίδιας φύσης με εκείνα που έχουν οι εταίροι (δικαιώματα στα κέρδη, δικαιώματα ψήφου, κλπ.) και επομένως δεν πληρούνται, οι προϋποθέσεις για την επιβολή φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου. Επομένως, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται την στιγμή της καταβολής μόνο για την ονομαστική αξία των μετοχών, ενώ για το μέρος που αφορά την υπέρ το άρτιο διαφορά, η φορολογική υποχρέωση γεννιέται από την στιγμή της κεφαλαιοποίησης της διαφοράς αυτής. Επεστράφη ως αχρεωστήτως καταβληθείς φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου που κατέβαλε εταιρεία σε υπέρ το άρτιο ποσό βάσει της ανακληθείσας ΠΟΛ 1044/2014 (ΔΕΔ Αθην. 2731/2019).

Ακύρωση τυπικών προστίμων: Δεν επιβάλλεται πρόστιμο στην περίπτωση που με την εκπρόθεσμη δήλωση του φορολογουμένου τροποποιούνται στοιχεία που δεν άπτονται άμεσα της φορολογητέας ύλης. Συνεπώς η υπό το φως των αρχών της χρηστής διοίκησης και της νομιμότητας δεν στοιχειοθετείται διαδικαστική παράβαση που να επισύρει την επιβολή προστίμου. Κατά αυτό τον τρόπο η ΔΕΔ δεν έμεινε σε μία τυπολατρική προσέγγιση του νόμου αλλά εξέτασε τα πραγματικά περιστατικά υπό το πρίσμα θεμελιωδών αρχών του δικαίου (ΔΕΔ 4394/2018).

Τέλη χαρτοσήμου σε άτυπο δάνειο: Δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου η άτυπη σύμβαση δανείου μεταξύ ιδιωτών, αν η κατάρτιση και η εκτέλεσή της σύμβασης δεν έχει αποτυπωθεί εγγράφως καθώς στην περίπτωση αυτή δεν υφίσταται η προϋπόθεση του έγγραφου τύπου για την υπαγωγή της σύμβασης σε τέλη χαρτοσήμου. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν καταρτίσθηκε εγγράφως, σε αναλογικό τέλος χαρτοσήμου θα υπαγόταν η εκδιδόμενη απόδειξη εξόφλησης ή οποιαδήποτε άλλη σχετική προς τη σύμβαση έγγραφη απόδειξη (ΔΕΔ 1809/2019). Πρόκειται για μια απόφαση που έρχεται σε συμφωνία με πάγια νομολογία του ΣτΕ, σύμφωνα με την οποία δεν οφείλονται τέλη χαρτοσήμου κατά την κατάρτιση προφορικών συμφωνιών, έστω και αν η παράλειψη της έγγραφης σύμβασης έγινε σκόπιμα για την αποφυγή επιβολής των τελών χαρτοσήμου.

Αμφισβήτηση άτυπης δωρεάς μεταξύ συγγενών: η φορολογική αρχή επέβαλε φόρο δωρεάς παρότι όπως κρίθηκε δεν αποδείχθηκε ότι η περιουσία των φερόμενων ως δωρητών μειώθηκε κατά τα ποσά που αποτέλεσαν αντικείμενο των κρινόμενων δωρεών. Εξάλλου η ελεγκτική αρχή, η οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, δεν απέδειξε ότι η μεταφορά των εν λόγω χρηματικών ποσών έγινε από χαριστική αιτία (animus donandi). Η φορολογική αρχή στηρίχθηκε για τον καταλογισμό του φόρου δωρεάς στην στιγμιαία και βραχυχρόνια επαύξηση της περιουσίας της προσφεύγουσας εξαιτίας των μεταφορών χρηματικών ποσών μέσω τραπεζικών λογαριασμών, αλλά μόνη η επαύξηση της περιουσίας δεν αποδεικνύει την χωρίς αντάλλαγμα παροχή των ποσών αυτών. H ΔΕΔ έκρινε ότι σκοπός της μεταφοράς των εν λόγω χρηματικών ποσών δεν ήταν η αποξένωση των μελών της οικογένειας από τα περιουσιακά τους στοιχεία, με την μείωση της ατομικής περιουσίας τους, αλλά η ορθολογική και αποτελεσματική εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων της οικογένειας (ΔΕΔ Θεσ/νίκης 2475/2019).

Μη επιβολή φόρου εισοδήματος στον εκμισθωτή για κτίσμα που ανεγέρθηκε με δαπάνες του μισθωτή: Ο εκμισθωτής δεν φορολογείται για εισόδημα από εκμισθούμενη οικοδομή, εφόσον έχει συμφωνηθεί συμβατικά με τον μισθωτή ότι ο τελευταίος θα του παραδώσει, μετά τη λήξη της σύμβασης μίσθωσης, το ακίνητο ελεύθερο κτισμάτων, κατεδαφίζοντας αυτά ολοκληρωτικά με δικά του έξοδα. Ειδικότερα, στη συγκεκριμένη υπόθεση είχε συμφωνηθεί ότι η μισθώτρια εταιρεία θα παρέδιδε στον εκμισθωτή το κτίριο μόνο σε περίπτωση πρόωρης καταγγελίας της σύμβασης μίσθωσης, πράγμα το οποίο δεν είχε συμβεί μέχρι την κοινοποίηση των προσβαλλόμενων οριστικών πράξεων. Υπό το πρίσμα αυτό η ΔΕΔ έκανε δεκτή την προσφυγή του εκμισθωτή, κρίνοντας ότι ο εκμισθωτής θα φορολογηθεί μόνο για το εισόδημα που προκύπτει από το μηνιαίο μίσθωμα που του καταβάλλεται και όχι για την αξία των κτισμάτων που ανεγέρθησαν επί του οικοπέδου του, αφού δεν θα παραμείνουν στην κυριότητά του μετά το πέρας της μίσθωσης (ΔΕΔ 3773/2019).

Το πρώην οινοποιείο Καμπά στην Παλλήνη, που θα μεταμορφωθεί σε Cambas Project
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ5 λεπτά ago

[VIDEO] Δείτε το Κτήμα Καμπά στην Παλλήνη που θα μεταμορφωθεί σε Cambas Project

Η φιλόδοξη βιομηχανία ηλεκτρικών οχημάτων Next.e.GO Mobile SE
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ3 ημέρες ago

Σε ποιά πόλη προτάθηκε ήδη ακίνητο για τη μεγάλη επένδυση της Next.e.GO στην Ελλάδα

Η νέα Πολιτεία Καινοτομίας που θα κατασκευαστεί στο πρώην ακίνητο της ΧΡΩ.ΠΕΙ. στην Πειραιώς
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ3 ημέρες ago

Μεγάλο ενδιαφέρον και από το εξωτερικό για την Πολιτεία Καινοτομίας στη ΧΡΩ.ΠΕΙ.

Επεκτείνεται περαιτέρω στην Ελλάδα η ΙΚΕΑ από τον Όμιλο Fourlis
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ3 ημέρες ago

Ανοίγει το νέο mini IKEA στον Πειραιά – Πλάνο επέκτασης στην Ελλάδα με τα “ΙΚΕΑ πόλης”

To κτίριο που στεγαζόταν η Kodak στο Μαρούσι
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Ξεμπλοκάρουν οι 15 διαγωνισμοί για τα ακίνητα – φιλέτα της Ektasis Development

Το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο της ΑΖΕΛ στον Πειραιά
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

Το Κτήμα Τατοΐου από ψηλά - Φωτό: Λ. Μάλαμας
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ4 ημέρες ago

Ξενοδοχείο και spa μέσα στο Κτήμα Τατοΐου – Παρουσιάστηκε η μελέτη αξιοποίησης

Οι νέες εγκαταστάσεις logistics της Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Α.Ε. για τη Sarmed στον Ασπρόπυργο - Φωτό: Ν. ΚΑΡΠΑΘΙΟΣ Α.Ε.
LOGISTICS4 ημέρες ago

Συνεχίζει τις επενδύσεις logistics η Sarmed – Δείτε τη νέα αποθήκη στον Ασπρόπυργο

H Spiral Villa από την Omniview Design - Πηγή: Killada Hills / Omniview Design
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Δείτε πώς θα γίνουν οι βίλες στη μεγάλη τουριστική επένδυση Killada Hills στην Αργολίδα

Costa Ofrynio: η περιοχή που θα γίνει η νέα τουριστική επένδυση - Φωτό: Όμιλος Κουρτίδη
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ5 ημέρες ago

Costa Ofrynio: η νέα τουριστική επένδυση στην Καβάλα – Τι περιλαμβάνει

REAL ESTATE1 μήνα ago

Στα σκαριά νέα εντυπωσιακή Ισραηλινή επένδυση στο Παλαιό Φάληρο

Η καινοτόμα βιομηχανία ηλεκτρικών αυτοκινήτων Next.e.Go SE
REAL ESTATE3 εβδομάδες ago

Πού ψάχνει ακίνητο για το νέο εργοστάσιο ηλεκτρικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα η Next.e.go SE

Το ιστορικό βιομηχανικό κτίριο της ΑΖΕΛ στον Πειραιά
REAL ESTATE3 ημέρες ago

Ξαναπαίρνουν ζωή 5 πρώην βιομηχανικά ακίνητα-φιλέτα στον Πειραιά

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ7 μήνες ago

Νέα προσπάθεια για δημιουργία πίστας Φόρμουλα 1 στην Ελλάδα – Ποιά περιοχή βρίσκεται στο στόχαστρο

To νέο εμπορικό πάρκο Piraeus Retail Park της Ten Brinke
REAL ESTATE4 εβδομάδες ago

Οι 3 μεγάλες real estate επενδύσεις που θα αλλάξουν την εικόνα της Πειραιώς

Λίγο μετά την κατεδάφιση στο ακίνητο της ΒΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ4 εβδομάδες ago

Οι 3 νέοι εμπορικοί πόλοι που θα αλλάξουν τη Λεωφόρο Κηφισού

Το νέο The Cohort Athens στη Λιοσίων
ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ - ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ3 εβδομάδες ago

Τα 9 νέα ξενοδοχεία του 2021 στην Αθήνα – Ποιά και πότε αναμένεται να ανοίξουν

Τα Αστέρια της Γλυφάδας από ψηλά
REAL ESTATE2 εβδομάδες ago

Από το Μαρούσι έως τη Βούλα και την Παλλήνη: 5 μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις που προχωρούν

Το κτίριο Pharos στο κέντρο του Πειραιά
RESIDENTIAL1 μήνα ago

Σε πλειστηριασμό βγαίνει το κτίριο Pharos στο κέντρο του Πειραιά

RESIDENTIAL4 εβδομάδες ago

4 εμβληματικά κτιριακά projects στην “Αθηναϊκή Ριβιέρα”

Το πρώην οινοποιείο Καμπά στην Παλλήνη, που θα μεταμορφωθεί σε Cambas Project
ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ & ΠΑΡΚΑ5 λεπτά ago

[VIDEO] Δείτε το Κτήμα Καμπά στην Παλλήνη που θα μεταμορφωθεί σε Cambas Project

To Piraeus Port Plaza στον Άγιο Διονύσιο Πειραιά
ΚΤΙΡΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ6 ημέρες ago

[VIDEO] Δείτε πώς θα γίνει το Piraeus Port Plaza στον Άγιο Διονύσιο

VIDEOS1 εβδομάδα ago

[VIDEO] Έτσι θα γίνει το καζίνο στο Ελληνικό – Δείτε σε 3D το Inspire Athens IRC

Το ημιτελές mall του Βωβού στο Βοτανικό
VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Δείτε πώς είναι σήμερα το ημιτελές mall του Βωβού στο Βοτανικό

VIDEOS3 εβδομάδες ago

[VIDEO] Τί θα γίνει με τα γραφεία στην μετά-κορονοϊό εποχή;

VIDEOS4 εβδομάδες ago

[VIDEO] Τα βιώσιμα και αειφόρα ξενοδοχεία της Ελλάδας

Το νέο ολοκληρωμένο κέντρο logistics της Ten Brinke στην Ελευσίνα
LOGISTICS1 μήνα ago

[VIDEO] Ολοκληρώθηκε το νέο κέντρο logistics της Ten Brinke στην Ελευσίνα

Άποψη εγκαταστάσεων logistics από ψηλά
LOGISTICS2 μήνες ago

[VIDEO] Σχεδόν έτοιμο το νέο κέντρο logistics της Ten Brinke στην Ελευσίνα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ2 μήνες ago

3 τράπεζες από το City του Λονδίνου εξετάζουν να μεταφέρουν τη δραστηριότητά τους στην Ελλάδα

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ3 μήνες ago

[VIDEO] Αστυπάλαια, το πρώτο “smart & sustainable island” της Μεσογείου

Advertisement

Trending